برای مشاهده توضیحات بیشتر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید

فهرست نرم‌افزار آزمون‌ها

2001پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ كوتاه47 ماده‌ با هنجار ایرانی
2002پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بلند115 ماده‌ با 12 زیرمقیاس با هنجار ایرانی
2003مقیاس حل مشكل خانواده30 ماده‌ با هنجار ایرانی
2004پرسشنامه پرخاشگری29 ماده‌ با هنجار ایرانی
2005آزمون اضطراب بك21 ماده‌ با هنجار خارجی
2006مقیاس DASS-4242 ماده‌ با 3 زیرمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
2007آزمون باورهای غیر منطقی جونز100 ماده‌، شامل10 زیرمقیاس با هنجار ایرانی
2008مقیاس اضطراب ‌امتحان ساراسون37 ماده‌ با هنجار ایرانی
2009آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم رخ روانی90 ماده‌، شامل 9 زیرمقیاس با هنجار ایرانی
2010پرسشنامه نگرش فرزند به والدین24 ماده‌، شامل دو فرم پدر و مادر به همراه میانگین گروه نمونه
2012پرسشنامه بررسی رابطه خواهر ـ برادر25 ماده‌، شامل دو فرم خواهر و برادر به همراه نقطه برش
2013پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO) ـ فرم كوتاه60 ماده‌، شامل 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2014پرسشنامه كیفیت خواب (PSQI)18 ماده‌، شامل 7 زیرمقیاس هنجار ایرانی
2015سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI)60 ماده‌، شامل 16 تیپ شخصیتی
2016پرسشنامه شادكامی آكسفورد (OHI)29 ماده‌، با هنجار ایرانی
2017پرسشنامه باورهای وسواسی (44 -OBQ )44 ماده‌، با 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2018افسردگی بك 2 (BDI-II)21 ماده‌، با هنجار ایرانی
2019پرسشنامه عزت‌نفس كوپر اسمیت58 ماده‌، با هنجار ایرانی
2020پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش22 ماده‌ا، با هنجار ایرانی
2021پرسشنامه كیفیت زندگی36 - SF36 ماده‌، با هنجار ایرانی
2022پرسشنامه هوش هیجانی شوت33 ماده‌، با هنجار ایرانی
2023پرسشنامه استرس شغلی اسیپو60 ماده‌، شامل 6 زیرمقیاس با هنجار خارجی
2024پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)66 ماده‌، شامل 8 زیرمقیاس هنجار ایرانی
2025پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-12))12 ماده‌، با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2026مقیاس DASS-2121 ماده‌، با 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2027پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)70 ماده‌، با 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2028پرسشنامه استرس شغلی HSE))35 ماده‌، با 7 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2029پرسشنامه شخصیتی آیزنك بزرگسالان90 ماده‌، با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2030مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت21 ماده‌، با 2 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2031پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO) ـ فرم بلند240 ماده‌، شامل 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی با ترسیم نیمرخ روانی
2032پرسشنامه شخصیتی آیزنك نوجوانان81 ماده‌، با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2033پرسشنامه سبك هویت برزونسكی (ISI)60 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2034مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)18 ماده با 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2035پرسشنامه ابعاد هویت45 ماده با 4 گرایش و هنجار خارجی
2036پرسشنامه خشم كودكان و نوجوانان39 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2037ابزار سنجش خانواده (FAD)60 ماده با 7 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2038پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند30 ماده با 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2039مقیاس رضایت زناشویی انریچ- 35 35 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2040پرسشنامه طرح‌واره یانگ205 ماده با 16 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2041پرسشنامه چند وجهی مسال جنسی60 ماده با 12 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2042آزمون مهارت های تفكر انتقادی كالیفرنیا34 ماده با 5 زیرمقیاس هنجار ایرانی
2043پرسشنامه مكانیسم‌های دفاعی77 ماده با 14 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2044پرسشنامه استرس ادراك شده (PSS-14)14 ماده با هنجار خارجی
2045آزمون سنجش نگرش‌های مذهبی (RAQ-26)26 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2046مقیاس مقابله نوجوانان (ACS)80 ماده با 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2047پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب كودكان80 ماده با 5 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2048مقیاس افسردگی نوجوانان كوتچر11 ماده با هنجارخارجی
2049پرسشنامۀ شخصیت سیاتل44 ماده با 8 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2050مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ كودك48 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2051مقیاس اختلافات زناشویی78 ماده با 5 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2052پرسشنامه بررسی مشكلات و نقاط قوت (SDQ)30 ماده با 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2053مقیاس افسردگی زونگ20 ماده با هنجار ایرانی
2054مقیاس نگرش های ناكارامد- فرم بلند (DAS)40 ماده با 2 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2055آزمون سرشت و منش (TCI-R)240 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2056كیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم كوتاه)26 ماده با 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2057پرسشنامه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100100 ماده با هنجار ایرانی (دارای 6 بعد و 24 جنبه كیفیت زندگی)
2058پرسشنامه سبك‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)25 ماده با 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2059مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)60 ماده با 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2060مهارت‌های اجتماعی نوجوانان39 ماده، دارای هنجار ایرانی
2061مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان56 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2062مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین56 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2063تعهد سازمانی24 ماده ای، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2064پرسشنامه خودكارآمدی عمومی شرر17 ماده، دارای هنجار ایرانی
2065پرسشنامه هوش معنوی جامع83 ماده، دارای 7 بعد و 22 زیر مقیاس و هنجار ایرانی
2066پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد30 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2067مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)28 ماده، دارای 7 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2068مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)28 ماده، دارای 7 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2069مقیاس تعارض زناشویی كنزاس23 ماده، دارای 3 مرحله و هنجار خارجی
2070مقیاس شیوه فرزندپروری پاركر (MOS)15 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2071پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)72 ماده، دارای 17 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2072شاخص رضایت شغلی25 ماده، دارای هنجار خارجی
2073مقیاس مدیریت تعارض30 ماده، دارای 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2074مقیاس اصلاح شده سبك‌های یادگیری كلب12 ماده، دارای 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2075پرسشنامه عدالت سازمانی20 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2076مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ـ 8484 ماده، دارای 6 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2077مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ـ 5454 ماده، دارای 6 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2078مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ـ 1818 ماده، دارای 6 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2079پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم‌مردان) 27 ماده، دارای هنجار ایرانی
2080پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) 36 ماده، دارای هنجار ایرانی
2081پرسشنامه سازگاری خانواده70 ماده، دارای هنجار خارجی
2082پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)25 ماده، دارای هنجار ایرانی
2083آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)7 ماده، دارای هنجار ایرانی
2084پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد75 ماده، دارای 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2085مقیاس سنجش افكارخودكشی بك19 ماده، دارای 3 عامل و هنجار ایرانی
2086مقیاس خرسندی زناشویی10 ماده، دارای هنجار ایرانی
2087پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج25 ماده، دارای هنجار ایرانی
2088پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)36 ماده، دارای 4 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2089پرسشنامه شخصیتی هگزاكو ـ 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)100 ماده، دارای 6 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2090پرسشنامه شخصیتی هگزاكو (HEXACO-60)60 ماده، دارای 6 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2091مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز50 ماده، دارای 4 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2092مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)10 ماده، دارای 2 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2093پرسشنامه تعهد مذهبی10 ماده، دارای 2 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2094پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین و همسالان20 ماده، دارای 2 فرم پدر و مادر و هنجار خارجی
2095پرسشنامه خود ارزشیابی عملكرد شغلی10 ماده، دارای هنجار ایرانی
2096پرسشنامه فرسودگی تحصیلی15 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2097پرسشنامه ارزش های فعال در عمل240 ماده، دارای 24 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2098مقیاس نگرش‌های ناكارآمد در كودكان (DAS-C)22 ماده، دارای هنجار خارجی
2099مقیاس تاب آوری كونور و دیویدسون (CD-RISC)25 ماده، دارای 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2100پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند24 ماده، دارای 3 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2101پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)40 ماده، دارای 3 بُعد و هنجار ایرانی
2102مقیاس افكار اعتیاد مك مولین (MAT)42 ماده، دارای 5 زیرمقیاس و هنجار خارجی
2103پرسشنامه افكار اضطراب اجتماعی (SAT)21 ماده، دارای 4 عامل و هنجار خارجی
2104مقیاس تحمل ناكامی35 ماده، دارای 4 عامل و هنجار ایرانی
2105پرسشنامه سبك‌های تفكر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)104 ماده، دارای 13 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2106آزمون MMPI-2 567 سؤالی567 ماده، دارای 14 زیرمقیاس
2107آزمون MMPI-2 370 سؤالی370 ماده، دارای 14 زیرمقیاس
2108آزمون MMPI 71 سؤالی71 ماده، دارای 14 زیرمقیاس
2109آزمون میلون 3 (MCMI-III)175 ماده، دارای 28 زیرمقیاس
2110آزمون ریون كودكان36 ماده و مخصوص سنین 5 تا 10 سال
2111آزمون ریون بزرگسالان60 ماده، دارای هنجار خارجی
2112آزمون ریون پیشرفته48 ماده، دارای هنجار خارجی
2113آزمون شخصیتی 16 عاملی كتل187 ماده، دارای 16 عامل و هنجار خارجی
2115نرم افزار آزمون GHQ-2828 ماده، دارای 4 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2116نرم افزار پرسشنامه سازگاری بل (160 سؤالی)160 ماده، دارای 5 زیرمقیاس و هنجار ایرانی
2117نرم افزار پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس29 ماده، دارای هنجار ایرانی
2124نرم‌افزار پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ72 ماده، دارای هنجار ایرانی