برای مشاهده توضیحات بیشتر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید

1-آزمون‌های حوزه آسیب‌شناسی روانی

202 آزمون اضطراب کتل40 مادهبزرگسالانخارجی
245 آزمون MMPI-7171 مادهنوجوانان و بزرگسالانایرانی
320 آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان13 مادهکودکان و نوجوانانایرانی
321 آزمون MMPI-2 (همراه با کتاب راهنمای تفسیر)567 مادهبزرگسالانخارجی
324 آزمون میلون ـ3175 مادهبزرگسالانایرانی
333آزمون خشم اسپیلبرگر57 مادهنوجوانان و بزرگسالانایرانی
1001پرسشنامه کیفیت خواب18 مادهبزرگسالانایرانی
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)17 مادهبزرگسالانایرانی
1005پرسشنامه سلامت‌عمومی (GHQ-12)12 مادهبزرگسالانایرانی
1006مقیاس DASS-4242 ماده‌12 سال به بالاایرانی
1007پرسشنامه استرس هری66 ماده‌12 سال به بالاخارجی
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز100 مادهبزرگسالانایرانی
1015آزمون بندرگشتالت (به همراه کتاب راهنما و مقاله هنجاریابی در ایران)9 کارتهمه سنینایرانی
1016آزمون-R SCL - 90 به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل)90 مادهبزرگسالانایرانی
1017مقیاس اضطراب بک21 مادهبزرگسالانایرانی
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان39 ماده‌6 تا 16 سالخارجی
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس 8 تا 15 خارجی
1020مقیاس کنترل عواطف42 ماده‌15 سال به بالاخارجی
1027مقیاس اضطراب مرگ34 ماده‌بزرگسالانندارد
1029آزمون اعتیاد به اینترنت22 ماده‌همه سنینایرانی
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی(OBQ-44) 44 مادهبزرگسالانایرانی
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ42 مادهبزرگسالانخارجی
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ18 ماده12 سال به بالاایرانی
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری29 مادهبزرگسالانایرانی
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار6 مادهبزرگسالانندارد
1049آزمون خودیاری اعتیاد26 مادهبزرگسالانندارد
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)26 مادهدختران15 سال با بالاخارجی
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی77 ماده16 سال به بالاایرانی
1062پرسشنامه استرس ادراک شده PSS -1414 مادهبزرگسالانخارجی
1063پرسشنامه کیفیت زندگی36 -SF36 مادهبزرگسالانایرانی
1066مقیاس DASS-2121 مادهبزرگسالانایرانی
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد29 مادهبزرگسالانایرانی
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)120 ماده16-3 سالایرانی
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین19 مادهبزرگسالانخارجی
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی30 مادهبزرگسالانایرانی
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون10 مادهبزرگسالانخارجی
1079مقیاس مقابله نوجوانان80 ماده18- 12ایرانی
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌با اضطراب‌درکودکان80 ماده11- 8خارجی
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)11 ماده18-12خارجی
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک20 مادهبزرگسالانایرانی
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ205 مادهبزرگسالانایرانی
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)41 مادهبزرگسالان-
1105مقیاس ناامیدی کودکان17 ماده13- 6خارجی
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران24 مادهبزرگسالانخارجی
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری57 مادهبزرگسالانخارجی
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا20 مادهبزرگسالانایرانی
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس(WOCQ)66 مادهبزرگسالانایرانی
1117پرسشنامه افسردگی بک -2 (BAI-II)21 مادهبزرگسالانایرانی
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی20 مادهبزرگسالانایرانی
1122سیاهه ارزیابی خودکشی راجرز21 مادهبزرگسالانخارجی
1123سیاهه ارزیابی خودکشی یوفیت60 مادهبزرگسالانندارد
1124مقیاس ترس از مرگ کالت- لستر32 مادهبزرگسالانخارجی
1127فهرست تجدید نظر شده مشکلات حافظه و رفتار24 مادهسالمندانخارجی
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)24 مادهبزرگسالانایرانی
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)24 مادهبزرگسالانخارجی
1144نیم رخ تجدیدنظرشده نگرش نسبت به مرگ (DAPR)32 مادهبزرگسالانخارجی
1147مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی39 مادهبزرگسالانایرانی
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری28 ماده15 تا 18ایرانی
1156مقیاس تحمل پریشانی15 مادهبزرگسالانایرانی
1157مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی36 مادهبزرگسالانایرانی
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روانپزشکی18 مادهبزرگسالانخارجی
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)55 مادهبزرگسالانخارجی
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)48 مادهبزرگسالانایرانی
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS-21) فرم کوتاه21 مادهبزرگسالانخارجی
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)12 مادهبزرگسالانایرانی
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی-کودکان پیش دبستانیایرانی
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)20 مادهبزرگسالان و نوجوانانخارجی
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)10 مادهبزرگسالانخارجی
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)18 ماده13- 7خارجی
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)14 مادهبزرگسالانخارجی
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)30 ماده18-15خارجی
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)48 مادهبزرگسالانخارجی
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد ((SOCRATES12 مادهبزرگسالانخارجی
1239پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-28))28 مادهبزرگسالانایرانی
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)39 مادهبزرگسالانخارجی
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن56 مادهکودکان 6 تا 36 ماهایرانی
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ ( (YMRS11 مادهبزرگسالانایرانی
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ) 42 مادهبزرگسالانخارجی
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان17 مادهبزرگسالانخارجی
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)10 مادهبزرگسالانایرانی
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)32 مادهبزرگسالانخارجی
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای124 مادهبزرگسالانخارجی
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) 57 ماده10 تا 16 سالخارجی
1284مقیاس افسردگی زونگ20 مادهبزرگسالانایرانی
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)40 مادهبزرگسالانایرانی
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد درکودکان(DAS-C)22 مادهبزرگسالانخارجی
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)15 مادهبزرگسالانخارجی
1292مقیاس اضطراب مرگ27 مادهبزرگسالانایرانی
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر16 مادهبزرگسالانایرانی
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)19 مادهبزرگسالانایرانی
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان) OCI-CV21 ماده7 تا 17خارجی
1311پرسشنامه اهمال‌کاری16 مادهبزرگسالانایرانی
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)30 مادهبزرگسالانایرانی
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)60 مادهکودکانخارجی
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)17 مادهبزرگسالانخارجی
1318پرسشنامه روان درمانی مثبت (PPI)21 مادهبزرگسالانخارجی
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)20 مادهبزرگسالانخارجی
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی65 مادهبزرگسالانخارجی
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد10 مادهبزرگسالانایرانی
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد75 مادهبزرگسالانایرانی
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R) (به همراه زیرمقیاس دروغ سنج)100 مادهبزرگسالانایرانی
1334 مقیاس سنجش افکار خودکشی بک19 مادهبزرگسالانایرانی
1335آزمون نقص توجه ـ بیش فعالی در بزرگسالان 30 مادهبزرگسالانخارجی
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی17 مادهبزرگسالانایرانی
1341شاخص مقابله جوانان31 مادهجوانانخارجی
1342مقیاس خوردن وسواسی8 مادهبزرگسالانخارجی
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر 40 مادهبزرگسالانایرانی
1353مقیاس همدلی17 مادهبزرگسالانخارجی
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه-کودکانخارجی
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)42 مادهبزرگسالانخارجی
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)40 مادهنوجوانانخارجی
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)30 مادهبزرگسالانخارجی
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)20 مادهبزرگسالانخارجی
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)19 مادهکودکانخارجی
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)28 مادهبزرگسالانخارجی
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT) 21 مادهبزرگسالانخارجی
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی(COWD)14 مادهبزرگسالانخارجی
1386مقیاس تحمل ناکامی35 مادهبزرگسالانایرانی
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)36 مادهبزرگسالانخارجی
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)32 مادهبزرگسالانخارجی
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)40 مادهبزرگسالانایرانی
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)45 مادهبزرگسالانخارجی
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)43 مادهبزرگسالانخارجی
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)29 مادهبزرگسالانخارجی
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)36 مادهبزرگسالانخارجی
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان56 مادهنوجوانانخارجی
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC)26 مادهبزرگسالانخارجی
1422مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)11 مادهبزرگسالانایرانی
1424مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون30 مادهبزرگسالانایرانی
1427مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS)12 مادهبزرگسالانخارجی
1429پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دبستانی21 مادهکودکان دبستانیایرانی
1432پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)20 ماده14 سال و بالاترایرانی
1433مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی (IFB)55 ماده14 سال و بالاترایرانی
1437پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)32 مادهنوجوانانخارجی
1439شاخص سازگاری جوانان (YCI)31 مادهبزرگسالانخارجی
1441پرسشنامه تحریک¬پذیری (IRQ)21 مادهبزرگسالانایرانی
1442پرسشنامه خودکارآمدی صرع (ESES)33 مادهبزرگسالانایرانی
1443پرسشنامه ننگ صرع (KSSE)18 مادهبزرگسالانایرانی
1448شاخص استرس بالینی (ICS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1449مقیاس افسردگی مربوط به مرگ (DDS)17 مادهبزرگسالانخارجی
1451چک لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری88 مادهکودکانایرانی
1452مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)30 مادهسالمندانخارجی
1453پرسشنامه اضطراب سلامت18 مادهبزرگسالانایرانی
1454نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان (SCARED-71)71 ماده8 تا 18 سالایرانی
1455مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل ـ براون برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD)12 مادهبزرگسالانایرانی
1456مقیاس دستکاری و کندن پوست8 مادهبزرگسالانایرانی
1457مقیاس سنجش رفتارهای طیف وسواس (OSBS)8 مادهبزرگسالانایرانی
1458مقیاس اختلال مو کنی (MGH-HPS)7 مادهبزرگسالانایرانی
1462پرسشنامه اجتناب از تصویر بدنی (BIAQ)19 مادهبزرگسالانخارجی
1463پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)41 مادهبزرگسالانخارجی
1464پرسشنامه افکار خودآیند (ATC)30 مادهبزرگسالانخارجی
1465پرسشنامه آمادگی کسالت (BP)28 مادهبزرگسالانخارجی
1466پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE)12 و 30 عبارتیبزرگسالانخارجی
1467مقیاس اضطراب بالینی (CAS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1468مقیاس لغزش شناختی (CSS)35 مادهبزرگسالانخارجی
1469مقیاس مواجهه با نبرد (CES)7 مادهبزرگسالانخارجی
1470مقیاس نگرش نسبت به بیماری (IAS)28 مادهبزرگسالانخارجی

2-آزمون‌های حوزه شخصیت

205 آزمون اندریافت سالمندان (S.A.T) سالمندانندارد
206 آزمون اندریافت کودکان (C.A.T) کودکانندارد
207 آزمون اندریافت موضوع (T.A.T) نوجوان و بزرگسالندارد
215آزمون رشد اجتماعی واینلند همه سنینایرانی
217 آزمون رورشاخ بزرگسالانایرانی
227 آزمون 16 عامل شخصیت کتل بزرگسالانخارجی
230آمون گودیناف با تفسیر بالینی بزرگسالانخارجی
276 پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) بزرگسالانخارجی
308آزمون کمرویی بزرگسالانایرانی
344مهارت های ارتباطی بزرگسالانخارجی
345 آزمون خلاقیت تورنس، فرم B (تصویری) همه سنینایرانی
348 آزمون شخصیتی نئو (240 عبارتی) بزرگسالانایرانی
357 آزمون خلاقیت عابدی بزرگسالانایرانی
368 پرسشنامه چهار مهارت‌ زندگی (دانشجویی) بزرگسالانایرانی
370 پرسشنامه ده مهارت زندگی (دانش آموزان دبیرستانی) نوجوانانایرانی
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت21 مادهبزرگسالانایرانی
1010آزمون تصویر تن فیشر46 مادهبزرگسالانایرانی
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم60 مادهبزرگسالانایرانی
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ10 ماده‌همه سنینخارجی
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت58 ماده‌همه سنینایرانی
1025پرسشنامه ابعاد هویت45 ماده‌همه سنینخارجی
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)60 مادهبزرگسالانایرانی
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی51 مادهبزرگسالانندارد
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی39 مادهبزرگسالانخارجی
1032پرسشنامه هشیاری فرایبورگ14 مادهبزرگسالانخارجی
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز57 ماده12 سال به بالاایرانی
1039مقیاس خودکنترلی36 مادهبزرگسالانخارجی
1041پرسشنامه انگیزه درونی45 مادهبزرگسالانندارد
1046پرسشنامه گرایش به قدرت 40 مادهبزرگسالانندارد
1054آزمون شخصیت MBTI60 مادهبزرگسالانایرانی
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)13 مادهبزرگسالانندارد
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر12 مادهبزرگسالانایرانی
1069آزمون جهت‌گیری زندگی10 مادهبزرگسالانایرانی
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی17 مادهبزرگسالانایرانی
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی26 مادهبزرگسالانایرانی
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی90 مادهبزرگسالانایرانی
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی16 ماده11-9خارجی
1087مقیاس عزت‌نفس روچستر9 ماده18-14 خارجی
1088مقیاس عزت‌نفس حیطه‌های خاص10 ماده16-12 خارجی
1089فهرست عوامل حمایت کننده فردی (IPFI)71 ماده16-10خارجی
1090فهرست عوامل حمایت کننده فردی (فرم کوتاه)12 ماده16-10خارجی
1091پرسشنامه شخصیتی سیاتل (SPQ)44 ماده10-6 خارجی
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس(PAQ)24 مادهبزرگسالانایرانی
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)28 مادهبزرگسالانخارجی
1103مقیاس خودبازداری30 مادههمه سنینخارجی
1104مقیاس انگیزه پیشرفت13 ماده16-12خارجی
1106پرسشنامه نظام باورها15 مادهبزرگسالانخارجی
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص50 مادهبزرگسالانایرانی
1115مقیاس هویت قومی چندگانه12 ماده12 سال‌ به بالاخارجی
1118آزمون صداقت و راستگویی16 مادهبزرگسالانایرانی
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان48 مادهبزرگسالانخارجی
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)32 مادهسالمندانخارجی
1146پرسشنامه حل مسئله (PSI)35 مادهنوجوانانایرانی
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)21 مادهبزرگسالانخارجی
1150پرسشنامه سنجش معنویت47 مادهبزرگسالانخارجی
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی(CTDI)33 مادهبزرگسالانخارجی
1152مقیاس خودتاب آوری14 مادهبزرگسالانخارجی
1153مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست(FMPS)35 مادهبزرگسالانخارجی
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی27 مادهبزرگسالانایرانی
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)30 مادهبزرگسالانایرانی
1162پرسشنامه معنویت (SQ)29 مادهبزرگسالانخارجی
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)48 مادهبزرگسالانخارجی
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)20 مادهسالمندانخارجی
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات26 و 13 مادهبزرگسالانخارجی
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)10 مادهبزرگسالانایرانی
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)40 ماده15 سال‌ به بالاایرانی
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)9 مادهبزرگسالانایرانی
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل58 مادهبزرگسالانایرانی
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا ((CCTST34 ماده15 سال‌ به بالاایرانی
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون24 مادهبزرگسالانایرانی
1206پرسشنامه امید به زندگی33 مادهبزرگسالانایرانی
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB)84 مادهبزرگسالانایرانی
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)20 مادهبزرگسالانخارجی
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر17 مادهبزرگسالانایرانی
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان27 ماده19- 12خارجی
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز50 مادهبزرگسالانایرانی
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A) (نسخه بزرگسالان)8 مادهبزرگسالانخارجی
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)100 مادهبزرگسالانخارجی
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (فرم کوتاه) پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (فرم کوتاه)(HEXACO-60)60 مادهبزرگسالانخارجی
1245پرسشنامه تعهد مذهبی10 مادهبزرگسالانخارجی
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی24 مادهبزرگسالانخارجی
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- فرم‌کوتاه18 مادهبزرگسالانخارجی
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)19 مادهبزرگسالانایرانی
1258مقیاس بهزیستی عمومی18 مادهبزرگسالانایرانی
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)16 مادهبزرگسالانایرانی
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)13 مادهبزرگسالانایرانی
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)36 مادهبزرگسالانایرانی
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی54 مادهبزرگسالانخارجی
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-1212 مادهبزرگسالانایرانی
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی32 مادهبزرگسالانایرانی
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)29 مادهبزرگسالانایرانی
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)22 ماده ایکودکان 10 سال به بعدخارجی
1290مقیاس تاب‌آوری (CD-RISC)25 مادهبزرگسالانایرانی
1293پرسشنامه ادراک خدا72 مادهبزرگسالانایرانی
1295پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر (TCI-R)240 مادهبزرگسالانخارجی
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها24 مادهبزرگسالانخارجی
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)26 مادهبزرگسالانایرانی
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D14 مادهبزرگسالانایرانی
1304مقیاس استقامت و پایداری12 مادهبزرگسالانخارجی
1305نسخه کوتاه مقیاس استقامت و پایداری8 مادهبزرگسالانخارجی
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100100 مادهبزرگسالانایرانی
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی25 مادهبزرگسالانایرانی
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی20 مادهبزرگسالانایرانی
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)60 ماده9 سال و بالاترایرانی
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)70 مادهبزرگسالانخارجی
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)5 مادهبزرگسالانایرانی
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)90 مادهبزرگسالانخارجی
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی56 مادهبزرگسالانایرانی
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)13 مادهبزرگسالانخارجی
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری21 مادهبزرگسالانخارجی
1340مقیاس امید کودکان6 مادهکودکانخارجی
1344پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا50 مادهبزرگسالانایرانی
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)30 مادهبزرگسالانخارجی
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان24 مادهکودکانخارجی
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)44 مادهبزرگسالانخارجی
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)10 مادهبزرگسالانخارجی
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)33 مادهنوجوانانخارجی
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)35 مادهبزرگسالانخارجی
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی (SCRS)33 مادهکودکانخارجی
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)17 مادهبزرگسالانخارجی
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)40 مادهکودکانخارجی
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)43 مادهبزرگسالانایرانی
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)18 مادهبزرگسالانخارجی
1377پرسشنامه احساسات مثبت (CASQ – R)17 مادهبزرگسالانخارجی
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده24 ماده12- 9 خارجی
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)50 مادهبزرگسالانخارجی
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)30 ماده10 سال با بالاخارجی
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)40 مادهکودکانخارجی
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)24 مادهکودکانخارجی
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر28 ماده11-9 سالایرانی
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)36 مادهکودکانخارجی
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر48 مادهبزرگسالانایرانی
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)16 مادهبزرگسالانایرانی
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)104 مادهبزرگسالانایرانی
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)11 مادهکودکانخارجی
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)48 مادهبزرگسالانخارجی
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)16 ماده7 سال به بالاخارجی
1423مقیاس شکوفایی (FS)8 مادهبزرگسالانخارجی
1430پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS2)64 مادهبزرگسالانایرانی
1431پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی34 مادهبزرگسالانایرانی
1434مقیاس ثبات کودکان (PS)40 مادهکودکانخارجی
1440مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی (SSB)45 مادهبزرگسالانخارجی
1446پرسشنامه خودانگاره و انگیزش19 مادهپیش‌دبستانی و دبستانخارجی
1447پرسشنامه فرآیندهای شناختی (CPS)39 مادهبزرگسالانخارجی
1450مقیاس سخت رویی (HS)45 مادهبزرگسالانخارجی
1459پرسشنامه شکوفایی (HFQ)28 مادهبزرگسالانایرانی
1460مقیاس معنای زندگی (MLQ)10 مادهبزرگسالانخارجی
1461پرسشنامه خودپنداره20 ماده11 تا 14 سالخارجی
1471پرسشنامه حالت¬های روان‌شناختی مثبت (PPS)96 مادهبزرگسالانایرانی
1473پرسشنامه زندگی در زمان حال36 مادهبزرگسالانایرانی
1476مقیاس خودیابی (SDS)33 مادهبزرگسالانایرانی
1478مقیاس قلدری ایلی‌نویز (IBS)18 مادهبزرگسالانایرانی
1479مقیاس قلدری هارتر (HBS)6 ماده8 تا 11 سالایرانی

3-آزمون‌های هوش

213 آزمون حافظه وکسلر (W.M.S)ـبزرگسالانخارجی
220آزمون ریون پیشرفته12 و 36بزرگسالانایرانی
221آزمون ریون کودکان رنگی36 مادهکودکانایرانی
235آزمون مکعب های کهسـبزرگسالانایرانی
236 وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده (WAIS-R)-بزرگسالانخارجی
237وکسلر پیش دبستانی (WPPSI)-پیش دبستانایرانی
238 وکسلر کودکان تجدیدنظر شده (WISC-R)-6 تا 16ایرانی
298آزمون هوش هیجانی بار.اُن90 مادهبزرگسالانایرانی
358وکسلر کودکان ٤ (WISC-IV)-6 تا 16ایرانی
1009آزمون هوش آدمک گودیناف51 ماده3 تا 13 سالندارد
1022پرسشنامه هوش اجتماعی45 ماده‌بزرگسالانندارد
1052آزمون هوشی ریون بزرگسالان60 ماده11 سال به بالاایرانی
1055پرسشنامه خودسنجی (هوش هیجانی) شوت33 ماده13 تا 15 سالایرانی
1213پرسشنامه هوش فرهنگی20 مادهبزرگسالانایرانی
1220پرسشنامه هوش معنوی (29 عبارتی)29 مادهبزرگسالانایرانی
1236پرسشنامه هوش اخلاقی40 مادهبزرگسالانایرانی
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع83 مادهبزرگسالانایرانی
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی24 مادهبزرگسالانایرانی
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ33 مادهبزرگسالانایرانی
1387مقیاس هوش معنوی گیلان41 مادهبزرگسالانایرانی
1444پرسشنامه هوش هیجانی جنوس ـ فرم کوتاه (GEII)14 ماده18 تا 76 سالخارجی

4-آزمون های روابط بین فردی

317 آزمون هیجان خواهی زاکرمن40 مادهبزرگسالانخارجی
1034پرسشنامه سازگاری بل160 مادهبزرگسالانایرانی
1038مقیاس تنهایی آشر24 ماده15-8ایرانی
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی23 مادهبزرگسالانخارجی
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)18 مادهبزرگسالانایرانی
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)40 مادهبزرگسالانخارجی
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی12 مادهبزرگسالانخارجی
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی18 مادهبزرگسالانخارجی
1113مقیاس حمایت اجتماعی19 مادهبزرگسالانخارجی
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان39 مادهنوجوانانایرانی
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)24 مادهبزرگسالانخارجی
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)75 مادهنوجوانانخارجی
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)36 مادهبزرگسالانخارجی
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)42 مادهبزرگسالانخارجی
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)40 مادهبزرگسالانخارجی
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)48 مادهبزرگسالانخارجی
1219مقیاس خودافشایی رابطه150 مادهبزرگسالانخارجی
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)22 مادهبزرگسالانخارجی
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان24 ماده18-12خارجی
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)33 مادهبزرگسالانایرانی
1276پرسشنامه خواهر- برادر47 ماده2-10 سالخارجی
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر48 ماده در دو فرم8 سال به بالاخارجی
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)26 مادهزیر 7 سالخارجی
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)23 مادهبزرگسالانایرانی
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)30 مادهبزرگسالانخارجی
1477مقیاس رفتار اجتماعی کودک (CSBS)24 مادهکودکانایرانی

5-آزمون های سازمانی و شغلی

1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش22 ماده 15 سال به بالاایرانی
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)70 مادهبزرگسالانایرانی
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ72 مادهبزرگسالانایرانی
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو60 مادهبزرگسالانخارجی
1061پرسشنامه استرس شغلی HSE))35 مادهبزرگسالانایرانی
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران20 مادهبزرگسالانندارد
1092مقیاس خودنظارتی25 مادهبزرگسالان خارجی
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)44 مادهبزرگسالانخارجی
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)30 مادهبزرگسالانخارجی
1158پرسشنامه تعهد سازمانی24 مادهبزرگسالانخارجی
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل22 مادهبزرگسالانخارجی
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو – فرم بلند (OSI-R)140مادهبزرگسالانخارجی
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS -35)35 مادهبزرگسالانایرانی
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE_SF)25 مادهبزرگسالانخارجی
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)30 مادهبزرگسالانندارد
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران9 مادهبزرگسالانخارجی
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)15 مادهبزرگسالانخارجی
1248شاخص رضایت شغلی25 مادهبزرگسالانخارجی
1250مقیاس مدیریت تعارض30 مادهبزرگسالانایرانی
1267پرسشنامه امنیت شغلی30 مادهبزرگسالانایرانی
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی10 مادهبزرگسالانایرانی
1269پرسشنامه عدالت سازمانی20 مادهبزرگسالانایرانی
1306مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)28 مادهبزرگسالانخارجی
1339پرسشنامه عملکرد شغلی25 مادهبزرگسالانایرانی
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)72 مادهبزرگسالانخارجی
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)9 مادهبزرگسالانخارجی
1399پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی ((OCBI12 مادهبزرگسالانخارجی
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)14 مادهبزرگسالانخارجی
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)6 مادهبزرگسالانخارجی
1426پرسشنامه جو سازمانی (OCM)82 مادهبزرگسالانخارجی
1445زمینه یابی شکار شغل (AJHS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1472پرسشنامه رضایتمندی شغلی ـ فرم کوتاه (MSQ)20 مادهبزرگسالانخارجی

6-آزمون های ورزشی

1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش15 ماده‌همه سنینخارجی
1070پرسشنامه جو ورزشی15 ماده12 سال به بالاخارجی
1071مقیاس اضطراب ورزشی21 ماده12 سال به بالاخارجی
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی43 ماده12 سال به بالاندارد
1094پرسشنامه انگیزه‌های ورزش (EMI-2)51 مادهبزرگسالانخارجی
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی‌ در ورزش13 مادههمه سنینخارجی
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی47 مادهبزرگسالانخارجی
1140مقیاس نگرش نسبت به مربی برای ورزش‌ها (LSS)40 مادهبزرگسالانخارجی
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)10 مادهبزرگسالانخارجی
1228مقیاس چندبعدی جهت‌گیری ورزشکار (MSOS-25)25 مادهبزرگسالانخارجی
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)28 مادهبزرگسالانخارجی
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)19 مادهبزرگسالانایرانی

7-آزمون های تحصیلی و مدرسه

1013پرسشنامه اضطراب ‌ امتحان ساراسون37 مادههمه سنینایرانی
1036پرسشنامه رفتاری‌ کودکان راتر ـ فرم معلم30 ماده13-6ایرانی
1037پرسشنامه‌رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم والدین18 ماده13-6ایرانی
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه20 مادهدبیرستانخارجی
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی32 ماده18-12خارجی
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند---دبیرستانایرانی
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه15 ماده14-8خارجی
1133مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط معلمان56 مادهکودکانخارجی
1134مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط والدین56 مادهکودکانخارجی
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)40 مادهکودکان و نوجوانانخارجی
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)5 مادهکودکان و نوجوانانخارجی
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)24 مادهبزرگسالانخارجی
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)20 ماده15 سال‌ به بالاخارجی
1176مقیاس انگیزش تحصیلی ‌دانش‌آموزان(AMS)28 مادهنوجوانانخارجی
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان(AMS)28 مادهجوانانخارجی
1195پرسشنامه‌ سنجش‌ مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان79 ماده15 سال‌ به بالاایرانی
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی دانش‌آموز12 مادهبزرگسالانخارجی
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی19 مادهبزرگسالانخارجی
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه36 مادهدبیرستانخارجی
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان32 مادهبزرگسالانایرانی
1273مقیاس اصلاح شده سبک‌های یادگیری کُلب12 مادهبزرگسالانایرانی
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی15 مادهبزرگسالانایرانی
1299مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس (ETS)45 مادهبزرگسالانخارجی
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن60 مادهدانشجویانایرانی
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)40 مادهکودکانخارجی
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)44 مادهکودکانخارجی
1474مقیاس اشتیاق تحصیلی ـ اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی15 مادهبزرگسالانخارجی

8-آزمون های خانواده

1008مقیاس حل مشکل خانواده30 مادهبزرگسالانایرانی
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بلند115 مادهبزرگسالانایرانی
1033مقیاس صمیمیت (IS)17 مادهبزرگسالانایرانی
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین25 ماده12 سال به بالاایرانی
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد30 مادهبزرگسالانخارجی
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند30 مادهبزرگسالانایرانی
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادرـ کودک48 مادهبزرگسالانایرانی
1109مقیاس اختلاف زناشویی اشتراوس 78 مادهبزرگسالانخارجی
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)60 مادهبزرگسالانایرانی
1120پرسشنامه‌ویژگی‌های‌زنانگی‌مردانگی(زناشویی)35 مادهبزرگسالانایرانی
1136مقیاس طرحواره جنسی مردان45 مادهبزرگسالانخارجی
1137مقیاس طرحواره جنسی زنان50 مادهبزرگسالانخارجی
1138شاخص عملکرد جنسی زنان19 مادهبزرگسالانایرانی
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)31 مادهبزرگسالانخارجی
1160ابزار پیوند والدینی پارکر25 ماده16 سال‌ به بالاخارجی
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)30 مادهبزرگسالانخارجی
1173مقیاس عشق آتشین (PLS) فرم کوتاه15 مادهبزرگسالانخارجی
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)42 مادهبزرگسالانخارجی
1175مقیاس نگرش‌های عشق (LAS-SF) فرم کوتاه24 مادهبزرگسالانخارجی
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)24 مادهبزرگسالانخارجی
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)27 مادهبزرگسالانخارجی
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)60 مادهبزرگسالانخارجی
1181پرسشنامه رضایت جنسی17 مادهبزرگسالانایرانی
1182مقیاس رابطه جنسی(SRS)24 مادهبزرگسالانخارجی
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)32 مادهبزرگسالانایرانی
1184مقیاس رضایت¬مندی خانواده(FSS)10 مادهبزرگسالانخارجی
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)60 مادهبزرگسالانخارجی
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)60 مادهبزرگسالانخارجی
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج25 ماده15 سال‌ به بالاایرانی
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)15 مادهبزرگسالانخارجی
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)36 مادهبزرگسالانخارجی
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)27 مادهبزرگسالانخارجی
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ ـ 3535 مادهبزرگسالانایرانی
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی 15 مادهبزرگسالانخارجی
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) 10 مادهبزرگسالانخارجی
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی18 مادهبزرگسالانخارجی
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)31 مادهبزرگسالانخارجی
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)30 مادهنوجوانیایرانی
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)72 مادهبزرگسالانخارجی
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین20 مادهنوجوانانخارجی
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم‌مردان)27 مادهبزرگسالانایرانی
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)36 مادهبزرگسالانایرانی
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)36 مادهکودکانخارجی
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند24 مادهسالمندانخارجی
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)9 مادهبزرگسالانخارجی
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)70 مادهبزرگسالانخارجی
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)25 مادهبزرگسالانایرانی
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)7 مادهبزرگسالانایرانی
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان41 مادهبزرگسالانایرانی
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)42 مادهکودکانایرانی
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)42 مادهوالدین دارای کودکانخارجی
1331مقیاس خرسندی زناشویی10 مادهبزرگسالانایرانی
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده34 مادهوالدینخارجی
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 4747 مادهبزرگسالانایرانی
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)20 مادهبزرگسالانخارجی
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)71 مادهبزرگسالانخارجی
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)15 مادهبزرگسالانخارجی
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)11 مادهبزرگسالانخارجی
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)24 مادهبزرگسالانخارجی
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)14 مادهبزرگسالانخارجی
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)12 مادهبزرگسالانایرانی
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)50 مادهنوجوانانخارجی
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده 40 مادهبزرگسالانخارجی
1394(FACES- III)14 مادهبزرگسالانخارجی
1395مقیاس آگاهی خانواده (FAS)7 مادهبزرگسالانخارجی
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)10 مادهبزرگسالانندارد
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم ) (FFS75 مادهبزرگسالانایرانی
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)16 مادهبزرگسالانخارجی
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)25 مادهبزرگسالانخارجی
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)30 مادهبزرگسالانخارجی
1425مقیاس های ابهام مرزی100 مادهبزرگسالانخارجی
1428مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS)14 مادهبزرگسالانخارجی
1435مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)40 مادهبزرگسالانخارجی
1436پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (PCI)25 مادهبزرگسالانخارجی
1438شاخص رضایت زناشویی (IMS)25 مادهبزرگسالانخارجی
1475پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی45بزرگسالانایرانی

توجه: به دلیل كاربرد تخصصی آزمون های روان شناختی، این ابزارها فقط در اختیار متخصصان و دانشجویان علوم رفتاری قرار خواهد گرفت