1-آزمون‌هاي حوزه آسيب‌شناسي رواني
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ایرانی 7 زيرمقياس: كيفيت ذهني خواب، تأخير در به خواب رفتن، طول مدت خواب، خواب مفيد، اختلالات خواب، مصرف داروهاي خواب‌آور و اختلال عملكرد روزانه سنجش وضعيت خواب بزرگسالان 18 ماده پرسشنامه كيفيت خواب 1001
ايراني - سنجش ‌علايم اختلال استرس پس از سانحه بزرگسالان 17 ماده چك ليست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) 1004
ايراني 4 زيرمقياس: علايم جسماني، اضطراب و اختلال خواب،كاركرد اجتماعي و افسردگي سنجش 4 بعد از سلامت ‌رواني بزرگسالان 12 ماده پرسشنامه سلامت‌عمومي (GHQ-12) 1005
ايراني 3 زير مقياس: افسردگي ـ اضطراب ـ استرس سنجش افسردگي، اضطراب و استرس 12 سال به بالا 42 ماده‌ مقياس DASS-42 1006
ايراني 3 زير مقياس: افسردگي، اضطراب، استرس سنجش افسردگي، اضطراب و استرس بزرگسالان 21 ماده مقياس DASS-21 1066
خارجي - ارزيابي فشار رواني 12 سال به بالا 66 ماده‌ پرسشنامه استرس هري 1007
ايراني 10 زيرمقياس: ضرورت تأييد و حمايت ديگران، انتظار بالا از خود، تمايل به سرزنش خود، واكنش به ناكامي، بي‌مسؤليتي عاطفي و ... ارزيابي 10 ‌باور غيرمنطقي بزرگسالان 100 ماده آزمون باورهاي ‌غيرمنطقي جونز 1012
ايراني - تعيين عقب ماندگي و تشخيص ضايعات مغزي همه سنين 9 كارت آزمون بندرگشتالت (به همراه كتاب راهنما و مقاله هنجاريابي در ايران) 1015
ايراني 9 زير مقياس: شکايات جسماني، وسواس، حساسيت در بين فردي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افکار پارانوييد، روان‌پريشي ارزيابي 9 نشانه مرضي بزرگسالان 90 ماده آزمون-R SCL - 90 به همراه ترسيم نيم‌رخ رواني (پروفايل) 1016
ايراني - سنجش اضطراب بزرگسالان 21 ماده مقياس اضطراب بك 1017
خارجي 4 زيرمقياس: ناكامي، روابط با همسالان، پرخاشگري فيزيكي و روابط با مراجع قدرت سنجش خشم و ناكامي 6 تا 16 سال 39 ماده‌ پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان 1018
خارجي 39 ماده‌اي والدين ـ 45 ماده‌اي كودك سنجش اضطراب كودكان 8 تا 15 مقياس اضطراب کودکان اسپنس 1019
خارجي 4 زيرمقياس: خشم، عاطفه مثبت، خلق افسرده، اضطراب سنجش خشم، افسردگي، اضطراب 15 سال به بالا 42 ماده‌ مقياس کنترل عواطف 1020
ندارد - ارزيابي نگراني در مورد مردن بزرگسالان 34 ماده‌ مقياس اضطراب مرگ 1027
ایرانی - سنجش ميزان وابستگي به اينترنت همه سنين 22 ماده‌ آزمون اعتياد به اينترنت 1029
ايراني 3 زير مقياس: مسؤليت‌پذيري/ ارزيابي تهديد و خطر، كمال‌طلبي/ نياز به كسب اطمينان و اهميت كنترل افكار سنجش ‌باورهاي وسواسي بزرگسالان 44 ماده پرسشنامه ‌باورهاي ‌وسواسي(OBQ-44) 1030
خارجي 4 زير مقياس: اضطراب انتظار، حادثه بدني، حادثه هيجاني و خود كم‌بيني ارزيابي اختلال هراس بزرگسالان 42 ماده پرسشنامه باور هراس گرينبرگ 1040
ایرانی - سنجش افسردگي 12 سال به بالا 18 ماده پرسشنامه افسردگي كلدبرگ 1044
خارجي - سنجش افسردگي 18-12 11 ماده مقياس افسردگي نوجوانان کوتچر (KADS-11) 1085
ايراني - سنجش افسردگي بزرگسالان 20 ماده مقياس افسردگي مرکز مطالعات اپيدميولوژيک 1086
ايراني 4 زير مقياس: پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي، خشم و خصومت ارزيابي ميزان پرخاشگري بزرگسالان 29 ماده پرسشنامه پرخاشگري باس و پري 1047
ندارد - ارزيابي ميزان وابستگي به نيكوتين بزرگسالان 6 ماده پرسشنامه اعتياد به سيگار 1048
ندارد - فهرست عوامل مقابله با اعتياد بزرگسالان 26 ماده آزمون خودياري اعتياد 1049
خارجي - ارزيابي نشانگان بي‌اشتهايي عصبي دختران15 سال با بالا 26 ماده آزمون نگرش به تغذيه (فهرست نشانگان اختلال بي‌اشتهايي‌ عصبي) 1050
ايراني 14 زيرمقياس: واپس‌راني، جبران، همانندسازي، درون‌فكني، فرافكني، انكار دليل‌تراشي، واكنش‌وارونه، بازگشت، والايش، تبديل، توجيه‌عقلاني، جابجايي و خيالبافي ارزيابي ميزان استفاده از مكانيسم‌هاي دفاعي 16 سال به بالا 77 ماده پرسشنامه مکانيسم‌هاي دفاعي 1051
خارجي - ارزيابي فشار رواني بزرگسالان 14 ماده پرسشنامه استرس ادراك شده PSS -14 1062
ايراني 8 زيرمقياس: سلامت عمومي، عملكرد جسماني، محدوديت ايفاي نقش به دلايل جسماني و به دلايل عاطفي، درد جسمي، عملكرد اجتماعي، شادابي و سلامت رواني بررسي كيفيت زندگي در ابعاد 8 گانه بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه كيفيت زندگي36 -SF 1063
ايراني - ارزيابي ميزان شادکامي بزرگسالان 29 ماده پرسشنامه شادكامي آكسفورد 1067
ايراني 5 زيرمقياس، نشانه‌هاي هيجاني، مشکلات سلوک، بيش فعالي ـ کمبود توجه، مشکلات ارتباطي با همسالان و رفتارهاي جامه‌پسند سنجش اختلالات كودكان و نوجوانان 16-3 سال 120 ماده پرسشنامه بررسي مشکلات و نقاط قوت (SDQ) 1073
خارجي 5 زيرمقياس: انگيزه، اولويت، تحمل، پيوستگي و رفتار قالبي سنجش وابستگي به سيگار بزرگسالان 19 ماده مقياس نشانگان وابستگي به نيکوتين 1075
ايراني 4 زير مقياس: بازبيني، شستن و تميز کردن ، کندي ـ تکرار، ترديد ـ دقت ارزيابي وسواس بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه وسواس فكري ـ عملي مادزلي 1076
خارجي - ارزيابي وسواس بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه ‌وسواس فكري ـ ‌عملي‌ ييل براون 1077
ايراني 3 سبك، حل مشكل، مراجعه به ديگران و ناكارآمد بررسي روش‌هاي كنار آمدن با مشكلات 18- 12 80 ماده مقياس مقابله نوجوانان 1079
خارجي 5 زيرمقياس: اختلال وحشتزدگي، اضطراب فراگير، اضطراب جدايي، اضطراب اجتماعي و مدرسه گريزي سنجش اختلالات اضطرابي كودكان 11- 8 80 ماده پرسشنامه اختلال‌هاي مرتبط‌با اضطراب‌دركودكان 1082
ايراني 16 زيرمقياس: محروميت عاطفي، رها شدگي، بي اعتمادي، انزواي اجتماعي، شرم و نقص، ناخوشايندي اجتماعي، شکست، وابستگي بي کفايتي، آسيب پذيري نسبت به بيماري، گرفتاري، اطاعت، ايثار، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه، استحقاق، خويشتن داري ارزيابي طرح واره‌هاي اوليه اختلالات شخصيت براي شناخت‌درماني بزرگسالان 205 ماده پرسشنامه طرح‌واره يانگ 1101
- - ارزيابي فشار رواني بزرگسالان 41 ماده مقياس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان) 1102
خارجي - ارزيابي ميزان نااميدي کودکان 13- 6 17 ماده مقياس نااميدي کودکان 1105
خارجي 5 زير مقياس: تحمل وابسته به زمان، تحمل تحولي، تحمل جسماني، تحمل اجتماعي و تحمل عاطفي ارزيابي ميزان تحمل افرادي که از بيماران مراقبت مي کنند بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کننده از بيماران 1107
خارجي 9 زيرمقياس: مرگ و مردن، تعارض با پزشكان، عدم آمادگي هيجاني کافي، مشكلات در رابطه با همكاران، مشكلات در رابطه با سرپرستاران، حجم كار، عدم اطمينان در مورد درمان‌ها، بيماران و خانواده‌هاي آنها و تبعيض ارزيابي استرس شغلي پرستاران بزرگسالان 57 ماده مقياس استرس شغلي پرستاري 1110
ايراني - ارزيابي اختلال مانيا بزرگسالان 20 ماده مقياس ارزيابي اختلال مانيا 1114
ايراني 8 زيرمقياس: مقابله مستقيم، فاصله گرفتن، خودکنترلي، طلب حمايت اجتماعي، پذيرش مسئوليت، گريز- اجتناب، حل مساله برنامه‌ريزي شده و ارزيابي مجدد مثبت راهبردهاي مقابله‌اي با شرايط فشارزاي دروني يا بيروني بزرگسالان 66 ماده پرسشنامه راهبردهاي مقابله‌اي لازاروس(WOCQ) 1116
ايراني علايم جسماني، رفتاري و شناختي افسردگي سنجش افسردگي بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه افسردگي بك -2 (BAI-II) 1117
ايراني 10 تحريف شناختي ارزيابي‌ تحريف‌هاي شناختي بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه تحريف‌هاي شناختي 1121
خارجي - ارزيابي گرايش خودکشي بزرگسالان 21 ماده سياهه ارزيابي خودکشي راجرز 1122
ندارد - ارزيابي ميزان اقدام به خودکشي بزرگسالان 60 ماده سياهه ارزيابي خودکشي يوفيت 1123
خارجي داراي 4 زيرمقياس: مرگ خود، مرگ ديگران، مردن خود و مردن ديگران ارزيابي ترس از مرگ بزرگسالان 32 ماده مقياس ترس از مرگ کالت- لستر 1124
خارجي داراي 3 زيرمقياس: مشکلات مربوط به حافظه، مشکلات آشفتگي و افسردگي ارزيابي حافظه و افسردگي دمانس سالمندان 24 ماده فهرست تجديد نظر شده مشکلات حافظه و رفتار 1127
ايراني داراي 4 زيرمقياس: احساس مثبت، تجربه مثبت، احساس منفي و تجربه منفي اندازه گيري شادکامي بزرگسالان 24 ماده مقياس شادکامي مونش (MUNSH) 1128
خارجي داراي 4 زيرمقياس: هراس از عملکرد، اجتناب از عملکرد، هراس اجتماعي و اجتناب اجتماعي ارزيابي اختلال هراس اجتماعي بزرگسالان 24 ماده مقياس اضطراب اجتماعي ليبويتس (LSAS-SR) 1129
خارجي داراي 5 زيرمقياس: ترس از مرگ، اجتناب از مرگ، پذيرش خنثي، پذيرش گرايشي و پذيرش اجتنابي ارزيابي ميزان پذيرش و اجتناب از مرگ بزرگسالان 32 ماده نيم رخ تجديدنظرشده نگرش نسبت به مرگ (DAPR) 1144
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: خاطرات رخنه کننده، مشکل در ارتباطات بین فردی، ناتوانی در کنترل عاطفی و فقدان افسردگی سنجش ‌علايم اختلال استرس پس از سانحه بزرگسالان 39 ماده مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی 1147
ایرانی - سنجش نگرش نوجوانان به بزهکاری 15 تا 18 28 ماده پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری 1149
ايراني داراي 4 زيرمقياس: تحمل، جذب، ارزيابي و تنظيم ارزيابي حالات روان‌شناختي منفي بزرگسالان 15 ماده مقياس تحمل پريشاني 1156
ايراني داراي 6 زيرمقياس: عدم پذيرش، اهداف، تکانه، آگاهي، راهبردها و شفافيت ارزيابي دشواري¬ها در تنظيم هيجاني بزرگسالان 36 ماده مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني 1157
خارجي - ارزيابي تغيير در شدت آسيب رواني بزرگسالان 18 ماده مقياس ارزيابي کوتاه روانپزشکي 1159
خارجی دو عامل اصلي (اتكا به ديگران و نياز به روابط) و 8 زيرمقياس ارزيابي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته بزرگسالان 55 ماده پرسشنامه اختلال شخصيت وابسته (DPI-R) 1161
ایرانی دارای3 زيرمقياس: مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار ارزيابي سبک‌های مقابله با استرس بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS) 1170
خارجی دارای3 زيرمقياس: مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار ارزيابي سبک‌های مقابله با استرس بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS-21) فرم کوتاه 1171
ایرانی - سنجش اضطراب ناشی از ارزیابی اجتماعی بزرگسالان 12 ماده مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE) 1198
ایرانی سه بُعد فراواني، ديرش و رفتارهاي فيزیكي سنجش شدت لکنت در کودکان کودکان پیش دبستانی - آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی 1204
خارجی دارای 2 فرم بزرگسالان و نوجوانان غربالگری مصرف مواد بزرگسالان و نوجوانان 20 ماده پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20) 1208
خارجی - غربالگری مصرف مواد بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10) 1209
خارجی - سنجش افسردگی کودکان 13- 7 18 ماده مقياس خود- ارزيابی افسردگی کودکان (DSRS) 1222
خارجی - ارزیابی افکار مرتبط با پیامدهای منفی تجربه اضطراب بزرگسالان 14 ماده پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ) 1230
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: علاقه به زندگی، نفرت از زندگی، علاقه به مرگ و نفرت از مرگ سنجش میزان گرایش به خودکشی 18-15 30 ماده مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST) 1232
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: ترس پزشکی، بیمارستانی و غیرپزشکی ارزیابی میزان ترس از محرک‌های پزشکی و بیمارستانی بزرگسالان 25 ماده مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS) 1233
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: عقاید در رابطه با خوکشی و مقابله، مسئولیت در قبال خانواده، دغدغه‌هایی در رابطه با فرزندان، ترس از خودکشی، ترس از مذمت خودکشی و مخالفت‌های اخلاقی ارزیابی عقاید افرادی که دست به خودکشی می‌زنند بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه دلایل زندگی (RFL) 1235
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: دوسوگرایی، بازشناسی و اقدامات انجام شده ارزیابی میزان اشتیاق افراد برای ایجاد تغییر بزرگسالان 12 ماده مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد ((SOCRATES 1237
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: علايم جسماني، اضطراب و اختلال خواب،كاركرد اجتماعي و افسردگي سنجش 4 بعد از سلامت ‌رواني بزرگسالان 28 ماده پرسشنامه سلامت‌عمومي GHQ-28)) 1239
خارجی دارای 7 زيرمقياس: تنش، پرخاشگری، جسمی ساختن، خشم، افسردگی، خستگی و ناکامی بررسی جنبه‌های هیجانی، بدنی، شناختی و رفتاری پاسخ به استرس بزرگسالان 39 ماده پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI) 1252
ايراني دارای 4 زيرمقياس: رضایت مادر از غذا خوردن، رفتار غذا خوردن، تنش در هنگام غذا خوردن، خوردن انواع متنوعی غذا و نشانه‌های جسمی وابسته به غذا خوردن بررسی مشکلات غذا خوردن کودک کودکان 6 تا 36 ماه 56 ماده پرسشنامه مشکلات غذا خوردن 1257
ايراني - بررسی نشانه های اختلال شیدایی بزرگسالان 11 ماده مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ ( (YMRS 1260
خارجی - سنجش کمال گرایی نوروتیک بزرگسالان 42 ماده پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ) 1262
خارجی دارای 2 زيرمقياس: مادی و اجتماعی ارزیابی بهزيستي اجتماعي- اقتصادي بزرگسالان 17 ماده مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان 1263
ايراني - ارزیابی نگرش های ناکارآمد بزرگسالان 10 ماده مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) 1264
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: رنج جسمانی، بالیدگی، فشار و حمایت اجتماعی ارزیابی نگرش‌های پرستاران بزرگسالان 32 ماده مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS) 1271
خارجی دارای 14 زيرمقياس: شامل ذهنیت‌های کودک آسیب‌پذیر، کودک عصبانی، کودک غضبناک، کودک تکانشی، کودک بی‌انضباط، کودک شاد، تسلیم شدۀ مطیع، محافظ بی‌تفاوت، خودآرامبخش بی‌تفاوت، خودبزرگ‌منش، زورگو و تهاجمی، والد تنبیه‌گر، والد پرتوقع و بزرگسال سالم ارزیابی ذهنیت طرحواره‌ای بزرگسالان 124 ماده پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای 1278
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: انحراف از مشکل به سمتي ديگر، کنارآمدن با مشکل در جهت بهبود آن و کنارآمدن ويرانگر اریابی سبک‌هاي کنارآمدن کودکان با مشکلات 10 تا 16 سال 57 ماده پرسشنامه رفتارهاي کنارآمدن کودکان (CCBQ) 1283
ايراني - ارزیابی افسردگی بزرگسالان 20 ماده مقیاس افسردگی زونگ 1284
ايراني دارای 2 زیرمقیاس: کمال‌گرایی و نیاز به تأیید اجتماعی ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد بزرگسالان 40 ماده مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS) 1285
خارجی - ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد کودکان بزرگسالان 22 ماده مقیاس نگرش‌های ناکارآمد درکودکان(DAS-C) 1286
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: ویژگی‌های اصلی تفکر منفی تکراری، ناکارآمدی ادراک شده و تسخیر ظرفیت روانی ارزیابی تفکر منفی تکراری بزرگسالان 15 ماده پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ) 1287
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: ترس از عواقب مردن، ترس از مرگ توسط دیگران، ترس از عذاب روحی بعد از مردن و ترس از مرگ ناگهانی ارزیابی نگرانی در مورد مردن بزرگسالان 27 ماده مقیاس اضطراب مرگ 1292
ایرانی دارای 5 عامل: انکار احساسات و نیازهای خویشتن ، فرار از خویشتن (اینجا) و اکنون، احساس گناهکاری، هویت و اهداف خود را در رابطه یافتن سنجش هم‌وابستگی بزرگسالان 16 ماده پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر 1294
ایرانی - ارزیابی میزان نگرانی از ظاهر بزرگسالان 19 ماده مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI) 1297
خارجی دارای 6 زيرمقياس: شك داشتن/چك كردن، افكار وسواسي، احتكار، شستشو، مرتب كردن و بي‌اثرسازي ارزيابي نشانگان اختلال وسواس فكري ‌ـ‌‌‌ عملي در كودكان 7 تا 17 21 ماده پرسشنامه وسواس فكري، عملي (نسخه کودکان) OCI-CV 1301
ایرانی - ارزيابي اهمال‌کاری بزرگسالان 16 ماده پرسشنامه اهمال‌کاری 1311
ایرانی دارای 2 زیرمقیاس: دلبستگي به خانه و نارضايتي از بودن در دانشگاه ارزيابي ميزان احساس غربت دانشجويان بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه احساس غربت (HQ) 1312
خارجی دارای 13 زيرمقياس: حل مسأله، پذیرش، جستجوی حمایت اجتماعی، استراحت، ماساژ/مقاومت، استراتژی شرایط خاص، انزوا، رفتار بی‌تعهد، فاجعه‌بار اندازه‏گیری پاسخ‏های سازگاری کودکان به دردهای بازگشت کننده کودکان 60 ماده پرسشنامه پاسخ به درد (PRI) 1314
خارجی - ارزیابی کاربرد نظریه خودکارآمدی برای سیگار کشیدن بزرگسالان 17 ماده پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ) 1316
خارجی دارای 3 زيرمقياس: زندگي خشنودكننده، متعهدانه و معنادار سنجش ميزان شادكامي بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه روان درماني مثبت (PPI) 1318
خارجی داراي 2 زيرمقياس: انتقاد و درگيري هيجاني مفرط ارزيابي حالت هيجاني ابراز شده بستگان افراد مبتلاً به اسكيزوفرني بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسكيزوفرني (FQ) 1322
خارجی دارای 4 عامل اصلی: مجموعه گروه، اعضای تشکیل‌دهنده، هدف گروه، مرحله گسترش گروه و 13 زیرمقیاس ارزیابی مولفه‌های رهبر در محل کار در میان همکاران ‍‍و میزان کارآمدی و توانایی‌های رهبران بزرگسالان 65 ماده پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی 1329
ایرانی - ارزيابي خودكارآمدي درد بيمارن مبتلا به دردهاي مزمن بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه خودکارآمدی درد 1330
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: افسردگی و احساس درماندگی، نگرش مثبت به مواد، اضطراب و ترس از دیگران، هیجان خواهی بالا شناسایی افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد و تشخیص اعتیاد بزرگسالان 75 ماده پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد 1332
ايرانی 11 زير مقياس: شکايات جسمانی، وسواس، حساسيت در بين فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوييد، روان‌پريشی، دروغ‌سنج ارزيابي 9 نشانه مرضی بزرگسالان 100 ماده چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R) (به همراه زیرمقیاس دروغ سنج) 1333
ایرانی دارای سه عامل: تمايل به مرگ، آمادگي براي خودكشي، تمايل به خودكشي واقعي آشكارسازي و اندازه‌گيري شدت نگرش‌ها، رفتارها و طرح‌ريزي براي ارتكاب به خودكشي بزرگسالان 19 ماده مقياس سنجش افكار خودكشي بك 1334
خارجی - ارزیابی وجود نقص توجه ـ بيش‌فعالي را در دوره بزرگسالي بزرگسالان 30 ماده آزمون نقص توجه ـ بیش فعالی در بزرگسالان 1335
ایرانی دارای سه زیرمقیاس: مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی ارزیابی استرس پس از ضربه بزرگسالان 17 ماده مقیاس استرس پس از ضربه نیابی 1336
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: رشد روحی و شخصی جوانان ـ ارزیابی مثبت جوانان و حل مشکلات ـ روابط تند و عصبی جوانان و مدیریت تنش ارزیابی مقابله جوانان جوانان 31 ماده شاخص مقابله جوانان 1341
خارجی - ارزیابی خوردن وسواسی مرتبط با چاقی بزرگسالان 8 ماده مقیاس خوردن وسواسی 1342
ایرانی دارای 2 بعد حالت اضطراب و صفت اضطراب ارزیابی اضطراب حالت و صفت بزرگسالان 40 ماده پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر 1351
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: زیرمقیاس توافق، احترام و ادب سنجش همدلی بزرگسالان 17 ماده مقیاس همدلی 1353
خارجی دارای دو فرم گزارش والدین با 30 عبارت و گزارش کودک با 25 عبارت سنجش گزارش کودکان و والدین از علائم پس از ضربه کودکان کودکان - گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدين از علائم پس از ضربه 1357
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: من مقصر نیستم؛ من قدرت کافی برای مقابله با آن را دارم؛ مشروب نوشیدن یا مصرف مواد کاری، لذت‌بخش است؛ من الکلی (معتاد) نیستم / مشکلی ندارم؛ من به نوشیدن الکل یا مصرف مواد نیاز دارم. ارزیابی باورهای غیر منطقی افراد وابسته به مواد بزرگسالان 42 ماده مقياس افکار اعتياد مک مولين (MAT) 1358
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: خانواده؛ مدرسه؛ دوستان؛ فردی. شناسایی نوجوانانی که در معرض خطر فرار قرار دارند نوجوانان 40 ماده مقیاس ارزيابی مسائل دوران نوجوانی (ACE) 1362
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: پرخاشگری فیزیکی؛ پرخاشگری کلامی؛ تکانشی‌گری/ بی‌تابی؛ اجتناب. سنجش ویژگی‌های رفتاری یا صفات پرخاشگرانه بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه پرخاشگری (AI) 1363
خارجی - ارزیابی شدت علائم روان‌تنی بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20) 1364
خارجی - ارزیابی تکانشی بودن در کودکان کودکان 19 ماده مقیاس تکانشی بودن (IS) 1365
خارجی - ارزیابی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی بزرگسالان 28 ماده مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD) 1373
خارجی 4 عامل: افکار ناراحتی کلی و بی‌کفایتی اجتماعی؛ نگرانی از آگاهی دیگران از اضطراب؛ ترس از ارزیابی‌های منفی؛ احساس برانگیختگی غیرارادی و اضطراب عملکرد. ارزیابی فراوانی شناخت‌های همراه با ناآرامی یا اضطراب اجتماعی بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT) 1381
خارجی - سنجش رفتار فرد از نظر رژیم غذایی بزرگسالان 14 ماده مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی(COWD) 1382
ایرانی 4 عامل: عدم تحمل عاطفی؛ عدم تحمل ناراحتی؛ پیشرفت؛ شایستگی. سنجش میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف بزرگسالان 35 ماده مقیاس تحمل ناکامی 1386
خارجی داراس 3 زیرمقیاس: مؤلفه‌ی بدنی؛ مؤلفه‌ی رفتاری؛ مؤلفه‌ی شناختی. ارزیابی مؤلفه‌های اضطراب بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI) 1389
خارجی - شناسایی جوانان نیازمند ارجاع برای بررسی سلامت روان در دادگاه جوانان بزرگسالان 32 ماده سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC) 1392
ایرانی دارای 20 زیر‌مقیاس ارزیابی سبک دفاعی بزرگسالان 40 ماده پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40) 1403
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: حفظ انسجام خانوادگی، حفظ حمایت اجتماعی و درک وضعیت پزشکی سنجش واکنش والدین برای مدیریت زندگی در زمان بیماری حاد یا مزمن یکی از فرزندان بزرگسالان 45 ماده پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP) 1405
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: درمانگر ـ واسطه، واسطه، واسطه ـ فرد تحت درمان و فرد تحت درمان سنجش توانایی همسر به‌عنوان واسطه بین درمانگر و فرد تحت درمان بزرگسالان 43 ماده پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI) 1406
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: نیاز به کنترل؛ وابستگی بین فردی؛ از خود- بیگانگی و گرفتاری. سنجش وابستگی در خانواده و دوستان افراد دچار اعتیاد به مصرف مواد بزرگسالان 29 ماده پرسشنامه به هم وابستگی (CODI) 1412
خارجی - ارزیابی نوع خاصی از ترس بزرگسالان 36 ماده مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS) 1414
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: تمایل به خشونت؛ مسائل مرتبط با سلامت جسمانی؛ سازگاری اجتماعی؛ و آسیب‌پذیری جنسی. ارزیابی پیامدهای رفتاری مثبت و منفی نوجوانان نوجوانان 56 ماده مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان 1418
خارجی - سنجش نگرش اعضای خانواده بزرگسالان 26 ماده مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 1420
ایرانی دارای 5 زیرمقیاس: استقلال و فعالیت؛ کنترل شخصی؛ نگرانی و علایق سنجش خود کارآمدی بیماران ام اس بزرگسالان 11 ماده مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) 1422
ایرانی - ارزیابی پرخاشگری بزرگسالان 30 ماده مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون 1424
خارجی - ارزیابی برانگیختگی شناختی که می‌تواند اختلال خواب را پیش‌بینی کند بزرگسالان 12 ماده مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS) 1427
ایرانی دارای 3 عامل: پرخاشگری جسمانی؛ پرخاشگري رابطه‌اي؛ ارزیابی پرخاشگری کودکان دبستانی 21 ماده پرسشنامه پرخاشگري رابطه‌اي و آشكار کودکان دبستانی 1429
ایرانی دارای 2 زیرمقیاس: پذیرش بی قید و شرط خود؛ پذیرش مشروط خود ارزیابی پذیرش بی قید و شرط خود 14 سال و بالاتر 20 ماده پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ) 1432
ایرانی دارای 2 زیرمقیاس: باورهای غذایی غیر منطقی؛ باورهای منطقی ارزیابی باورهای غذایی غیر منطقی 14 سال و بالاتر 55 ماده مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی (IFB) 1433
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: 1. خوش‌بینی نسبت به آینده؛ 2. نگرانی‌های مربوط به خودکشی؛ 3. اتحاد خانواده؛ 4. حمایت و پذیرش همسالان؛ 5. خویشتن‌پذیری. ارزیابی ویژگی‌های سازگارانه‌ نوجوانانی که خودکشی می‌کنند نوجوانان 32 ماده پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A) 1437
خارجی دارای 3 زیرمقیاس‌: 1. رشد معنوی و شخصی جوانان؛ 2. ارزیابی مثبت جوانان و حل مشکلات؛ 3. ارتباط آتشین جوانان و مدیریت تنش. سنجش سازگاری جوانان بزرگسالان 31 ماده شاخص سازگاری جوانان (YCI) 1439
ایرانی - ارزیابی تحریک پذیری بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه تحریک¬پذیری (IRQ) 1441
ایرانی - ارزیابی خودکارآمدی در صرع بزرگسالان 33 ماده پرسشنامه خودکارآمدی صرع (ESES) 1442
ایرانی - ارزیابی نگرش منفی به صرع بزرگسالان 18 ماده پرسشنامه ننگ صرع (KSSE) 1443
خارجی - سنجش فشار روانی ذهنی بزرگسالان 25 ماده شاخص استرس بالینی (ICS) 1448
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: ناامیدی ناشی از مرگ؛ تنهایی ناشی از مرگ؛ وحشت از مرگ؛ غم مرگ؛ افسردگی ناشی از مرگ؛ فنا شدن با مرگ. سنجش میزان افسردگی مرتبط با مرگ بزرگسالان 17 ماده مقیاس افسردگی مربوط به مرگ (DDS) 1449
ایرانی ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان کودکان 88 ماده چک لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری 1451
ایرانی - ارزیابی رفتارهاي مشکل‌ساز در اختلالات وسواسي ـ اجباري بزرگسالان 8 ماده مقياس سنجش رفتارهاي طيف وسواس (OSBS) 1457
ایرانی - ارزیابی رفتارهاي مو کني بزرگسالان 7 ماده مقیاس اختلال مو کني (MGH-HPS) 1458
خارجي 4 زيرمقياس: ناسازگاري فردي و تمايل به تغيير؛ خودپنداره¬هاي منفي و انتظارات منفي؛ عزت نفس پايين؛ درماندگي. ارزيابي بُعد شناختي افسردگي بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه افكار خودآيند (ATC) 1464
خارجی - سنجش افسردگی افراد سالخورده سالمندان 30 ماده مقیاس افسردگی سالمندان (GDS) 1452
ایرانی - سنجش علائم اضطراب سلامت / خودبيماري انگاري بزرگسالان 18 ماده پرسشنامه اضطراب سلامت 1453
ایرانی دارای 9 زیرمقیاس: وحشت‌زدگی، اضطراب فراگیر، ترس مرضی اجتماعی، اضطراب جدایی، وسواس ـ اجباري، اختلال استرس پس‌آسیبی و ترس مرضی اختصاصی (حیوان، خون و محیط) سنجش شدت علائم اختلالات اضطرابی 8 تا 18 سال 71 ماده نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان (SCARED-71) 1454
ایرانی دارای 2 زیرمقیاس: وسواس فکری و عملی سنجش شدت علائم اختلال بدشکلي بدن بزرگسالان 12 ماده مقياس اصلاح شده وسواس فکري عملي يل ـ براون براي اختلال بدشکلي بدن (YBOCS-BDD) 1455
ایرانی - ارزیابی علائم علائم پوست کني بزرگسالان 8 ماده مقياس دستکاري و کندن پوست 1456
خارجي - سنجش ميزان مستعد كسالت بودن بزرگسالان 28 ماده پرسشنامه آمادگي كسالت (BP) 1465
خارجي - سنجش اضطراب اجتماعي بزرگسالان 12 و 30 عبارتی پرسشنامه ترس از ارزيابي منفي (FNE) 1466
خارجي - ارزيابي اضطراب عمومي در موقعيت‌هاي باليني بزرگسالان 25 ماده مقياس اضطراب باليني (CAS) 1467
خارجي - ارزيابي اختلال شناختي بزرگسالان 35 ماده مقياس لغزش شناختي (CSS) 1468
خارجي - ارزيابي عوامل فشارزاي زمان جنگ بزرگسالان 7 ماده مقياس مواجهه با نبرد (CES) 1469
خارجي 9 زيرمقياس: نگراني درباره بيماري؛ نگراني مرتبط با درد؛ عادات سلامتي؛ باورهاي خودبيمارانگارانه؛ مرگ هراسي؛ بيماري هراسي؛ اشتغال ذهني مفرط درباره بدن؛ تجربه درمان؛ تأثير علائم. ارزيابي خودبيمارانگاري بزرگسالان 28 ماده مقياس نگرش نسبت به بيماري (IAS) 1470
خارجی - سنجش گرايشات رفتاري كه غالباً با اغتشاش تصوير بدني همراه است بزرگسالان 19 ماده پرسشنامه اجتناب از تصوير بدني (BIAQ) 1462
خارجی - ارزيابي اختلال شخصيت افسرده بزرگسالان 41 ماده پرسشنامه اختلال شخصيت افسرده (DPDI) 1463
خارجی - - بزرگسالان 40 ماده آزمون اضطراب كتل 202
ایرانی - - نوجوانان و بزرگسالان 71 ماده آزمون MMPI-71 245
ایرانی - - کودکان و نوجوانان 13 ماده آزمون افسردگي كودكان و نوجوانان 320
خارجی - - بزرگسالان 567 ماده آزمون MMPI-2 (همراه با كتاب راهنماي تفسير) 321
ایرانی - - بزرگسالان 175 ماده آزمون میلون ـ3 324
ایرانی - - نوجوانان و بزرگسالان 57 ماده آزمون خشم اسپیلبرگر 333

2-آزمون‌هاي حوزه شخصيت
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ایرانی 2 زيرمقياس: جهت‌گيري بيروني و دروني مذهب سنجش جهت‌گيري مذهبي بزرگسالان 21 ماده مقياس ‌جهت‌گيري‌ مذهبي ‌آلپورت 1002
ایرانی - ارزيابي تصور از بدن بزرگسالان 46 ماده آزمون تصوير تن فيشر 1010
ايراني - ارزيابي گرايش‌هاي جنسيتي بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه نقش جنسيتي بم 1011
خارجي - سنجش عزت ‌نفس همه سنين 10 ماده‌ مقياس عزت‌نفس روزنبرگ 1021
ايراني 4 زير‌مقياس اصلي و يك زيرمقياس دروغ‌سنج، مقياس عزت نفس عمومي، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي سنجش عزت ‌نفس همه سنين 58 ماده‌ پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت 1023
خارجي 4 گرايش: هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت اجتماعي و هويت جمعي ارزيابي ابعاد هويت همه سنين 45 ماده‌ پرسشنامه ابعاد هويت 1025
ایرانی 5 زير مقياس: برون‌گرايي، سازش‌پذيري، وظيفه‌شناسي، روان‌آزرده‌خويي و پذيرا بودن نسبت به تجربه‌ها سنجش 5 ويژگي شخصيت بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي نئو (فرم‌كوتاه) 1026
ندارد 3 زير مقياس خودمختاري، شايستگي و روابط بين فردي سنجش 3 نياز اساسي بزرگسالان 51 ماده مقياس نيازهای اساسی ‌روان‌شناختی 1028
خارجي چهار زير مقياس: مشاهده، توصيف، عمل همراه با آگاهي و پذيرش بدون قضاوت ارزيابي هشياري فراگير بزرگسالان 39 ماده پرسشنامه مهارت‌هاي هشياري كنتاكي 1031
خارجي - ارزيابي هشياري فراگير بزرگسالان 14 ماده پرسشنامه هشياري فرايبورگ 1032
ايراني 10 زير مقياس: خيرخواهي، سنت‌گرايي، همنوايي، امنيت، قدرت، برانگيختگي، لذت‌گرايي، موفقيت، خود‌اتكايي و جهان‌گرايي سنجش ارزش‌هاي دهگانه 12 سال به بالا 57 ماده پرسشنامه ارزش‌هاي شوارتز 1035
خارجي - اندازه‌گيري ميزان كنترل خود بزرگسالان 36 ماده مقياس خودكنترلي 1039
ندارد - ارزيابي انگيزه دروني بزرگسالان 45 ماده پرسشنامه انگيزه دروني 1041
ندارد - گرايش فرد به انواع قدرت بزرگسالان 40 ماده پرسشنامه گرایش به قدرت 1046
ايراني 16 تيپ شخصيتي بررسي تيپ‌هاي شخصيتي بزرگسالان 60 ماده آزمون شخصيت MBTI 1054
ندارد - ارزيابي منبع كنترل دروني بزرگسالان 13 ماده منبع كنترل راتر (فرم كوتاه) 1056
ایرانی 2 زير مقياس: تفکر عاملي و تفکر راهبردي سنجش اميدواري بزرگسالان 12 ماده پرسشنامه اميدواري اشنايدر 1068
ايراني 2 زير مقياس: برداشت خوش‌بينانه و يرداشت بدبينانه ارزيابي خوش‌بيني بزرگسالان 10 ماده آزمون جهت‌گيري زندگي 1069
ایرانی 3 زير مقياس: گرايش به خودمختاري، کنترل شدن و غير شخصي ارزيابي گرايش‌هاي اسنادي بزرگسالان 17 ماده مقياس جهت‌گيري اسناد عمومي 1072
ايراني 4 زير مقياس: بُعد اعتقادي، بُعد تجربه‌اي، بُعد پيامدي و بُعد مناسکي سنجش دينداري اسلامي بزرگسالان 26 ماده پرسشنامه سنجش نگرش‌هاي مذهبي 1074
ايراني 4 زير مقياس: نوروتيك، سايكوتيك، برونگرايي- درونگرايي و دروغ‌سنج سنجش‌ويژگي‌هاي شخصيتي بزرگسالان 90 ماده پرسشنامه شخصيتي آيزنك 90 سوالي 1078
خارجي - ارزيابي خودكنترلي كودك 11-9 16 ماده مقياس تمايل کودکان به خودکنترلي 1084
خارجي - ارزيابي عزت‌نفس 18-14 9 ماده مقياس عزت‌نفس روچستر 1087
خارجي 3 زيرمقياس: عزت‌نفس مرتبط با همسالان، عزت‌نفس در خانه و عزت‌نفس در مدرسه ارزيابي عزت‌نفس 16-12 10 ماده مقياس عزت‌نفس حيطه‌هاي خاص 1088
خارجي 3 حيطه: تقيد اجتماعي شامل 3 زيرمقياس: مدرسه، خانواده و هنجارهاي اجتماعي، حيطه کفايت‌فردي شامل 4 زيرمقياس: خودپنداره، خودکنترلي، خودکارآمدي و ديدگاه مثبت و حيطه‌کفايت اجتماعي شامل3 زيرمقياس: جرأت‌ورزي، همکاري و بررسي نگرش نوجوانان به الکل و مواد مخدر ارزيابي ميزان انعطاف‌پذيري نوجوانان 16-10 71 ماده فهرست عوامل حمايت کننده فردي (IPFI) 1089
خارجي 2 زيرمقياس خودپنداره و عزت نفس ارزيابي خودپنداره و عزت‌نفس 16-10 12 ماده فهرست عوامل حمايت کننده فردي (فرم كوتاه) 1090
خارجي 8 زيرمقياس: اضطراب، اختلالات سلوکي، اختلال جسماني کردن، افسردگي، دروغ‌سنجي، بيزاري از مدرسه، تنهايي در مدرسه و تمايل به مدرسه ارزيابي ابعاد رفتاري كودكان 10-6 44 ماده پرسشنامه شخصيتي سياتل (SPQ) 1091
ايراني 3 زيرمقياس ابزاري بودن(مردانگي)، خودبيانگري (زنانگي) و دو جنسيتي اندازه‌گيري صفات شخصيتي وابسته به جنس بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصي اسپنس(PAQ) 1096
خارجي 2 زيرمقياس چارچوب (ذهني) و تکميل ( هدف) ارزيابي ميزان معناخواهي در زندگي بزرگسالان 28 ماده شاخص نگرش به زندگي (LRI) 1098
خارجي 4 زيرمقياس: نشاندن خشم، کنترل تکانه، مراعات ديگران و مسئوليت پذيري ارزيابي كنترل خود همه سنين 30 ماده مقياس خودبازداري 1103
خارجي - انگيزه پيشرفت‌هاي آينده مرتبط با شغل، خانواده، و جامعه 16-12 13 ماده مقياس انگيزه پيشرفت 1104
خارجي 2 زيرمقياس: اعتقادات و اعمال مذهبي و حمايت اجتماعي ارزيابي باورها و عقايد بزرگسالان 15 ماده پرسشنامة نظام باورها 1106
ایرانی 6 زيرمقياس: اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي، عاشقانه، شغل و فعاليت‌هاي اوقات فراغت ارزيابي اميد سرشتي بزرگسالان 50 ماده مقياس اميد در عرصه‌هاي خاص 1112
خارجي 2 زيرمقياس: کاوش هويت قومي و تعهد ارزيابي فرايند رشد هويت قومي 12 سال‌ به بالا 12 ماده مقياس هويت قومي چندگانه 1115
ايراني - سنجش ميزان راستگويي بزرگسالان 16 ماده آزمون صداقت و راستگويي 1118
خارجي - ارزيابي جرأت‌ورزي بزرگسالان 48 ماده مقياس خود ابرازي بزرگسالان 1125
خارجي داراي 7 زيرمقياس: سير زماني سريع يا تدريجي، سير زماني دوره اي، جلوه هاي هيجاني، کنترل مثبت، کنترل منفي، پيامدهاي مثبت و پيامدهاي منفي ارزيابي فرد از چگونگي فرايند پير شدن سالمندان 32 ماده پرسشنامه احساس پيري (APQ) 1131
ايراني داراي 3 زيرمقياس: اعتماد به حل مسايل، سبک گرايش- اجتناب و کنترل شخصي سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهاي حل مسئله نوجوانان 35 ماده پرسشنامه حل مسئله (PSI) 1146
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: شیوه های جدید، در ارتباط با دیگران، قدرت شخصی، ارزش زندگي و تغییر معنوی ارزيابي رشد پس از سانحه بزرگسالان 21 ماده پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG) 1148
خارجي داراي 6 زيرمقياس: آگاهي، پذيرش واقعي، نااميدي، بزرگنمايي، بي ثباتي و مديريت برداشت ارزيابي رشد معنويت بزرگسالان 47 ماده پرسشنامه سنجش معنويت 1150
خارجي داراي 3 زيرمقياس: خلاقيت، باليدگي و تعهد ارزيابي ميزان تمايل به تفكر نقادانه بزرگسالان 33 ماده پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي(CTDI) 1151
خارجي - ارزيابي خودتاب‌آوري بزرگسالان 14 ماده مقياس خودتاب آوري 1152
خارجي داراي 6 زيرمقياس: نگراني در مورد اشتباهات، ترديد نسبت به اعمال، انتظارات والدين، انتقاد والدين، استانداردهاي فردي و نظم و ترتيب ارزيابي ابعاد مختلف كمال گرايي بزرگسالان 35 ماده مقياس چند بعدي کمال گرايي فراست(FMPS) 1153
ايراني - سنجش سرسختي روان‌شناختي بزرگسالان 27 ماده مقياس سرسختي روان‌شناختي 1154
ايراني - ارزيابي هشياري فراگير بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه هشياري فرايبورگ (فرم بلند) 1155
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی، فعالیت‌های معنوی و نیازهای معنوی ارزیابی اهمیت معنویت در زندگی بزرگسالان 29 ماده پرسشنامه معنویت (SQ) 1162
خارجی داراي 6 زيرمقياس: تاييد ديگران، خشنود ساختن ديگران، وابستگي، انتقاد از خود، كنترل و جدايي تدافعي ارزيابي سبك شخصي افراد بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه سبك فردي (PSI) 1164
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: ميل به زندگي، ثبات قدم و شكيبايي، همخواني ميان آرزوها و اهداف، خودانگاره مثبت و کیفیت خلق ارزيابي رضايت از زندگي سالمندان 20 ماده شاخص رضايت از زندگي سالمندان (LSI) 1169
خارجی دارای 3 زيرمقياس: راهكارهاي مقابلۀ مسئله مدار، متوقف ساختن افكار و هيجانات منفي؛ و كسب حمايت از جانب دوستان و خانواده ارزيابي خودكارآمدي شيوه‌هاي مقابلۀ فرد در برابر مشكلات بزرگسالان 26 و 13 ماده مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات 1187
ایرانی - ارزيابي خودكارآمدي عمومي و اجتماعي بزرگسالان 10 ماده مقياس خودكارآمدي عمومي (GSE-10) 1188
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: جهت‌گیری اطلاعاتی، جهت‌گیری هنجاری، جهت‌گیری سردرگم و تعهد ارزیابی جهت‌گیری هویت 15 سال‌ به بالا 40 ماده پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) 1193
ایرانی - ارزيابي ميزان تمايل افراد به رشد بزرگسالان 9 ماده مقياس اقدام براي رشد فردي (PGIS) 1194
ایرانی دارای 6 زيرمقياس: حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی و استانداردهای بالا برای دیگران سنجش کمال¬گرایی در ابعاد مختلف بزرگسالان 58 ماده پرسشنامه کمال‌گرایی هیل 1201
ایرانی دارای 5 زيرمقياس: مهارت‌هاي تفسيري، استنباطي، ارزشيابي، استدلال قياسي و استقرايي ارزیابی مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا 15 سال‌ به بالا 34 ماده آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا ((CCTST 1202
ایرانی دارای 3 زیرمقیاس: درونی، افراد قدرتمند و شانس ارزيابي منبع كنترل بزرگسالان 24 ماده مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون 1203
ایرانی - ارزيابي امید به زندگی بزرگسالان 33 ماده پرسشنامه امید به زندگی 1206
ایرانی دارای 6 زيرمقياس: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB) بزرگسالان 84 ماده مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB) 1207
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: کارایی، اجتماعی و ظاهری سنجش كيفيت عزت‌نفس بزرگسالان 20 ماده مقياس سنجش كيفيت عزت نفس (SSES) 1212
ایرانی - ارزيابي خودكارآمدي عمومي بزرگسالان 17 ماده پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 1214
خارجی دارای 5 زيرمقياس: قاطعیت اجتماعی، عملکرد در موقعیت‌های اجتماعی، شرکت در گروه‌های اجتماعی، جنبه‌های دوستی و صمیمیت، کمک کردن یا کمک گرفتن ارزيابي خودكارآمدي اجتماعی 19- 12 27 ماده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان 1215
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: اثربخشی نماز در زندگی، توجه و عمل به مستحبات، التزام و اهتمام به انجام نماز و مراقبت و حضور قلب در نماز ارزيابي نگرش و التزام عملی به نماز بزرگسالان 50 ماده مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز 1216
خارجی - ارزیابی بهزیستی فردی بزرگسالان 8 ماده شاخص بهزیستی فردی (PWI-A) (نسخه بزرگسالان) 1223
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: صداقت – تواضع، تهييج‌پذيري، برونگرايي، سازگاري، وظیفه شناسی و گشودگي به تجربه سنجش 6 ويژگي شخصيت بزرگسالان 100 ماده پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R) 1234
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: صداقت – تواضع، تهييج‌پذيري، برونگرايي، سازگاري، وظیفه شناسی و گشودگي به تجربه سنجش 6 ويژگي شخصيت بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (فرم کوتاه) پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (فرم کوتاه)(HEXACO-60) 1242
خارجی دارای 2 زيرمقياس: تعهد درون فردی و تعهد میان فردی سنجش میزان تعهد مذهبی بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه تعهد مذهبی 1245
خارجی دارای 4 زيرمقياس: استفاده اجتماعی از شوخ طبعی، استفاده مقابله‌ای از شوخ طبعی، نگرش نسبت به افراد شوخ طبع و نگرش نسبت به خود شوخ طبعی ارزیابی میزان حس شوخ طبعی بزرگسالان 24 ماده مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی 1249
خارجی دارای 6 زيرمقياس: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی ارزيابي بهزیستی روانشناختی بزرگسالان 18 ماده مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- فرم‌کوتاه 1251
ایرانی دارای 3 زيرمقياس: کیفیت دلبستگی، نبود خصومت و رضایت از تعامل بررسی رابطه مادر- کودک بزرگسالان 19 ماده پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS) 1253
ایرانی دارای 6 زيرمقياس: اضطراب، افسردگي، بهزيستي مثبت، احساس خودکنترلي، سرزندگي، سلامت عمومي ارزيابي بهزیستی عمومی بزرگسالان 18 ماده مقیاس بهزیستی عمومی 1258
ایرانی دارای 3 زيرمقياس: احساس حضورخداوند، ارتباط باخداوند و احساس مسئولیت در قبال دیگران ارزيابي تجارب معنوی روزانه بزرگسالان 16 ماده مقیاس تجارب معنوی (DSES) 1259
ایرانی دارای 3 زيرمقياس: جهت دهی آینده، رضایت شغلی، و انتظارات شخصی ارزيابي انتظارات پیامد تصمیم¬گیری شغلی و اهداف اکتشافی بزرگسالان 13 ماده پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES) 1261
ایرانی دارای 3 زيرمقياس: منبع کنترل سلامت درونی، منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر و منبع کنترل سلامت مربوط به شانس تعیین منبع کنترل سلامت بزرگسالان 36 ماده مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC) 1265
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی ارزیابی بهزیستی روان‌شناختی بزرگسالان 54 ماده مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی 1272
ایرانی دارای 8 زيرمقياس: سلامتی خود، عملكرد فیزیکی، سلامت جسمانی، مشکلات هیجانی، دردجسماني، عملكرداجتماعي، نشاط و انرژي حياتي و سلامت روان بررسي كيفيت زندگي‌در ابعاد 8 گانه بزرگسالان 12 ماده پرسشنامه كيفيت زندگي SF-12 1274
ایرانی دارای 5 بُعد: مراقبت و آسیب، انصاف، وفاداری به گروه، احترام به مرجعیت و اخلاص و تقدس سنجش ابعاد پنج¬گانه اخلاق بزرگسالان 32 ماده پرسشنامه بنیان های اخلاقی 1279
ایرانی - ارزیابی انگیزه پیشرفت بزرگسالان 29 ماده آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT) 1281
خارجی - ارزیابی خودپنداره کودکان کودکان 10 سال به بعد 22 ماده ای مقیاس خودپنداره کودکان (SC) 1282
ایرانی - ارزیابی خودتاب‌آوری بزرگسالان 25 ماده مقیاس تاب‌آوری (CD-RISC) 1290
ایرانی دارای 6 زیرمقیاس: حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر و مشیت ارزیابی ادراک از خدا بزرگسالان 72 ماده پرسشنامه ادراک خدا 1293
خارجی چهار مقياس سرشت (نوجويی، آسيب پرهيزی، پاداش – وابستگی، پشتکار)، و سه مقياس منش (خود – راهبری، همکاری، خود– فرا روی) سنجش خصلت‌ها و ويژگی‌های شخصيتی بزرگسالان 240 ماده پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر (TCI-R) 1295
خارجی دارای 24 زیرمقیاس: کنجکاوی، علاقه به یادگیری، روشن‌فکری، خلاقیت، هوش اجتماعی، روشن‌بینی، شهامت، پشتکار، اصالت، مهربانی، عشق، تبعیت، بی‌طرفی، رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ طبعی، زنده دلی و بخشش سنجش توانمندی‌های فردی بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها 1298
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: سلامت جسماني، سلامت روان، روابط اجتماعي و سلامت محيط اررزيابي كيفيت زندگي بزرگسالان 26 ماده كيفيت زندگي بهداشت جهانی (فرم كوتاه) 1300
ایرانی دارای 2 زيرمقياس: عاطفه منفي و بازداري اجتماعي سنجش ويژگي‌هاي مرتبط با تيپ شخصيتي D بزرگسالان 14 ماده پرسشنامه تيپ شخصيتي D 1302
خارجی دارای 2 زيرمقياس: ثبات علایق و پشتكار مربوط به تلاش ارزيابي ميزان استقامت يا پشتكار بزرگسالان 12 ماده مقياس استقامت و پایداری 1304
خارجی مقياس: ثبات علایق و پشتكار مربوط به تلاش ارزيابي ميزان استقامت يا پشتكار بزرگسالان 8 ماده نسخه كوتاه مقياس استقامت و پایداری 1305
ایرانی دارای 6 بعد و 24 جنبه كيفيت زندگي: بعد جسماني؛ بعد رواني؛ بعد سطح استقلال، بعد روابط اجتماعي؛ بعد محيط و بعد معنويت ارزيابي كيفيت زندگي بزرگسالان 100 ماده پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني ـ 100 1307
ایرانی دارای 5 زیرمقیاس: سبك اجتنابي ـ سبك آني ـ سبك وابستگي ـ سبك شهودي ـ سبك عقلايي ارزيابي شيوه‌هاي تصميم‌گيري بزرگسالان 25 ماده پرسشنامه سبك‌هاي تصميم‌گيري عمومي 1308
ایرانی دارای 2 زیرمقیاس: عاطفه مثبت و عاطفه منفي ارزيابي دو بُعد خلق بزرگسالان 20 ماده مقياس عاطفه مثبت و منفي 1309
ایرانی دارای 5 زيرمقياس: عزت‌نفس عمومي، تحصيلي، بدني، خانوادگي و اجتماعي ارزيابي ميزان عزت‌نفس كودكان 9 سال و بالاتر 60 ماده مقياس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز) 1310
خارجی دارای 7 زیرمقیاس: در 2 بعد تشخیص مسأله (شناخت، احساس و رفتار) و بعد مهارت‏های حل مسأله (تعریف مسأله و طرح‏ریزی، ایجاد جایگزین، تصمیم‏گیری و اجرا و اثبات ارزیابی مهارت حل مساله اجتماعی بزرگسالان 70 ماده پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI) 1315
ایرانی - سنجش رضايت از زندگي بزرگسالان 5 ماده پرسشنامه رضايت از زندگي (SWLS) 1317
خارجی دارای 6 زير مقياس: وابستگي متقابل، استقلال عاطفي- والدين، مديريت زمان، مديريت مالي، استقلال عاطفي- دوستان و همسالان و جابجايي ارزيابي خط سير تحول خودمختاري بزرگسالان 90 ماده پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI) 1321
ایرانی دارای 12 زیرمقیاس: نگرانی و اضطراب، انتقاد و چالش، ظاهر و روابط رمانتیک، استقلال‌جویی و تعارض، نگرانی از سلامت، تغییرات رفتاری، همسال‏گرایی، آرمان‏گرایی و خیال‏پردازی، مطلوبیت اجتماعی، جسارت و بی‏باکی، آینده‏نگری و سردرگمی و شرم و کمرویی اندازه‏گیری ویژگی‏های روانی دوران نوجوانی بزرگسالان 56 ماده پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی 1325
خارجی - ارزيابي ميزان خودكنترلي بزرگسالان 13 ماده مقياس خودكنترلي (فرم کوتاه) 1337
خارجی 5 زيرمقياس: برنامه‌ريزي‌ ـ ارزيابي، توجه مستقيم، دانش فردي، ترجمه ذهني و حل مسأله ارزيابي آگاهي فراشناختی شنيداري برای يادگيري زبان دوم بزرگسالان 21 ماده پرسشنامه آگاهي فراشناختی شنيداري 1338
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: تفکر عاملی و تفکر راهبردی ارزیابی امید کودکان کودکان 6 ماده مقیاس امید کودکان 1340
ایرانی دارای سه زیرمقیاس: مبارزه‌جویی، تعهد و کنترل سنجش سرسختی بزرگسالان 50 ماده پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا 1344
خارجی - سنجش جرأت‌ورزی بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS) 1348
خارجی - ارزیابی خودپنداره کودکان کودکان 24 ماده پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان 1349
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: برون گرایی ـ درون گرایی؛ توافق پذیری ـ تضاد؛ وجدان ـ عدم توجه (بی خیالی)؛ روان رنجوری ـ ثبات عاطفی؛ باز بودن ـ عدم داشتن تجربه. بررسی 5 عامل شخصیتی بزرگسالان 44 ماده پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصيت (BFI) 1355
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: عاطفه منفی؛ عاطفه مثبت ارزیابی بهزیستی روانی بزرگسالان 10 ماده مقياس تعادل عاطفه (ABS) 1359
خارجی - ارزیابی جرأت ورزی نوجوانان در شرایط خاص نوجوانان 33 ماده مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA) 1360
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: کنترل؛ دغدغه اجتماعی؛ اختلاف خانوادگی. سنجش میزان وابستگی بزرگسالان 35 ماده مقياس ارزيابی هم‌وابستگی بک (BCAS) 1366
خارجی - سنجش میزان کنترل کودکان بر خود کودکان 33 ماده مقیاس ارزیابی خودکنترلی (SCRS) 1367
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: توانایی رهبری؛ کنترل سیاست. ارزیابی کنترل اجتماعی ـ سیاسی بزرگسالان 17 ماده مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS) 1368
خارجی - ارزیابی مکان کنترل کودکان کودکان 40 ماده مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS) 1369
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: واکنش هیجانی؛ جایگاه من؛ جدایی عاطفی؛ هم‌آمیختگی با دیگران. سنجش تمایزیافتگی بزرگسالان 43 ماده پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) 1371
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: زندگی خوشایند یا لذت بخش، زندگی با اشتیاق و زندگی معنادار ارزیابی جهت‌گیری‌های افراد نسبت به شادکامی بزرگسالان 18 ماده مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH) 1374
خارجی - سنجش احساسات مثبت فرد نسبت به همسرش بزرگسالان 17 ماده پرسشنامه احساسات مثبت (CASQ – R) 1377
خارجی در 2 بعد مثبت و منفی دارای 3 زیرمقیاس: درونی بودن، ثبات و عمومیت ارزیابی سبک اسناد کودکان 12- 9 24 ماده پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده 1378
خارجی دارای 5 بعد: اضطراب ـ روان¬رنجورخویی؛ هیجان¬خواهی تکانشی؛ فعالیت؛ مردم‌آمیزی؛ پرخاشگری ـ خصومت. اندازه‌گیری صفات و ویژگی‌های شخصیت بزرگسالان 50 ماده پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC) 1379
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: همکاران؛ خانه؛ مدرسه. سنجش عزت نفس در کودکان مدرسه‌ای 10 سال با بالا 30 ماده مقیاس عزت نفس هری (HSS) 1380
خارجی - سنجش توانمندی و شخصیت کلی کودک توسط والدین کودکان 40 ماده مقیاس شخصیت کودکی (CPS) 1383
خارجی 4 زیرمقیاس: تصور، احساس و نگرش فرد درمورد بدن؛ راحتی در لمس کردن؛ مراقبت از بدن؛ محافظت از بدن. سنجش سرمایه‌گذاری عاطفی کودکان در بدنشان کودکان 24 ماده مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS) 1384
ایرانی دارای 3 زیرمقیاس: شایستگی شناختی، شایستگی جسمانی و شایستگی اجتماعی ارزیابی ادراک شایستگی در زمینه‌های جسمانی، اجتماعی، شناختی 11-9 سال 28 ماده مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر 1388
خارجی - ارزیابی خودپنداره کودکان کودکان 36 ماده مقياس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS) 1396
ایرانی - ارزیابی امید به زندگی بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه امید به زندگی میلر 1397
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: عمل عادتی، فهمیدن، تأمل و تفکر انتقادی ارزیابی تفکر تأملی یادگیرندگان بزرگسالان 16 ماده مقیاس تفکر تاملی (RTS) 1408
ایرانی دارای 13 زیرمقیاس: قانون‌گذار؛ اجرایی؛ قضایی؛ فردسالار؛ پایورسالار؛ جرگه‌سالار؛ ناسالار؛ کلی‌نگر؛ جزئی‌نگر؛ آزاداندیش؛ محافظه کار؛ برون‌نگر و درون‌نگر. سنجش سبک‌های تفکر بزرگسالان 104 ماده پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI) 1413
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: خویشتن‌داری بین فردی؛ خویشتن‌داری شخصی و ارزیابی خود. ارزیابی خودکنترلی کودکان کودکان 11 ماده مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC) 1415
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: چالش؛ تعهد؛ کنترل و اعتماد. سنجش استقامت ذهنی بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48) 1416
خارجی - سنجش وضوح تصویرسازی ذهنی 7 سال به بالا 16 ماده پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ) 1417
خارجی - ارزیابی بهزیستی روان‌شناختی بزرگسالان 8 ماده مقیاس شکوفایی (FS) 1423
ایرانی دارای 4 زیرمقیاس: هویت سردرگم؛ هویت دنباله‌رو؛ هویت بحران‌زده؛ ارزیابی نوع هویت بزرگسالان 64 ماده پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS2) 1430
ایرانی - ارزیابی ادراک خطر در رانندگی بزرگسالان 34 ماده پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی 1431
خارجی - سنجش میزان پایداری در کودکان کودکان 40 ماده مقیاس ثبات کودکان (PS) 1434
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: احساسی؛ معاشرتی؛ کمک کاربردی؛ کمک مالی؛ راهنمایی و نصیحت. سنجش روش‌های رفتاری حمایت اجتماعی بزرگسالان 45 ماده مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی (SSB) 1440
خارجی - ارزیابی خود و انگیزش علمی پیش‌دبستانی و دبستان 19 ماده پرسشنامه خودانگاره و انگیزش 1446
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: درجه زندگی تجسمی؛ جهت‌گیری نسبت به زندگی تجسمی؛ میزان سرکوبی ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی بزرگسالان 39 ماده پرسشنامه فرآیندهای شناختی (CPS) 1447
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: تعهد؛ کنترل؛ چالش ارزیابی تاب‌آوری در برابر استرس بزرگسالان 45 ماده مقیاس سخت رویی (HS) 1450
ایرانی 4 زیرمقیاس: هیجان‌های مثبت؛ روابط؛ معنایابی؛ پیشرفت. اندازه‌گیری شکوفایی بزرگسالان 28 ماده پرسشنامه شکوفایی (HFQ) 1459
خارجی 2 زیرمقیاس: تلاش فرد برای یافتن معنا؛ معناداری زندگی. ارزیابی معنایابی در زندگی بزرگسالان 10 ماده مقیاس معناي زندگی (MLQ) 1460
خارجي - سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به توانايي‌هاي خود در دروس تخصصي از جمله رياضي 11 تا 14 سال 20 ماده پرسشنامه خودپنداره 1461
ایرانی 15 زیرمقیاس سنجش 15 حالت روان‌شناختی مثبت بزرگسالان 96 ماده پرسشنامه حالت¬های روان‌شناختی مثبت (PPS) 1471
ایرانی - بررسی میزان زندگی در زمان حال بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه زندگی در زمان حال 1473
ایرانی 4 زیرمقیاس: خودآگاهی و پذیرش؛ تعهد و مجذوبیت؛ برتری و پیشرفت؛ رشد شخصی. خودارزیابی بزرگسالان 33 ماده مقیاس خودیابی (SDS) 1476
ایرانی 3 زیرمقیاس: قلدری، نزاع و قربانی. ارزیابی سه عامل قلدری، نزاع و قربانی بزرگسالان 18 ماده مقیاس قلدری ایلی‌نویز (IBS) 1478
ایرانی - سنجش قلدری در دانش‌آموزان 8 تا 11 سال 6 ماده مقیاس قلدری هارتر (HBS) 1479
ندارد سالمندان آزمون اندريافت سالمندان (S.A.T) 205
ندارد کودکان آزمون اندريافت كودكان (C.A.T) 206
ندارد نوجوان و بزرگسال آزمون اندريافت موضوع (T.A.T) 207
ایرانی همه سنین آزمون رشد اجتماعی واینلند 215
ایرانی بزرگسالان آزمون رورشاخ 217
خارجی بزرگسالان آزمون 16 عامل شخصيت كتل 227
خارجی بزرگسالان آمون گودیناف با تفسیر بالینی 230
خارجی بزرگسالان پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) 276
ایرانی بزرگسالان آزمون کمرویی 308
خارجی بزرگسالان مهارت های ارتباطی 344
ایرانی همه سنین آزمون خلاقيت تورنس، فرم B (تصویری) 345
ایرانی بزرگسالان آزمون شخصيتي نئو (240 عبارتی) 348
ایرانی بزرگسالان آزمون خلاقيت عابدی 357
ایرانی بزرگسالان پرسشنامه چهار مهارت‌ زندگی (دانشجویی) 368
ایرانی نوجوانان پرسشنامه ده مهارت زندگی (دانش آموزان دبیرستانی) 370

3-آزمون‌هاي هوش
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ندارد - سنجش سن عقلي و بهره هوشي 3 تا 13 سال 51 ماده آزمون هوش آدمک گوديناف 1009
ندارد - ارزيابي حساسيت بين فردي بزرگسالان 45 ماده‌ پرسشنامه هوش اجتماعي 1022
ايراني - سنجش بهرة هوش 11 سال به بالا 60 ماده آزمون هوشي ريون بزرگسالان 1052
ايراني 3 زير مقياس: ارزيابي و ابراز هيجان، تنظيم هيجان، بهره‌برداري از هيجان سنجش هوش هيجاني نوجوانان 13 تا 15 سال 33 ماده پرسشنامه خودسنجي (هوش هيجاني) شوت 1055
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: راهبردی، دانشی، انگیزشی و رفتاری ارزيابي هوش فرهنگی بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه هوش فرهنگی 1213
ایرانی دارای 2 زيرمقياس: درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی ارزيابي هوش معنوی بزرگسالان 29 ماده پرسشنامه هوش معنوی (29 عبارتی) 1220
ایرانی دارای 7 بُعد و 22 زیرمقیاس: 1- هوشیاری 2- خوبی 3- جهت‌گیری درونی 4- معنا و مفهوم 5- وجود و شخصیت 6- حقیقت و صداقت 7- تمامیت ارزيابي هوش معنوی بزرگسالان 83 ماده پرسشنامه هوش معنوی جامع 1238
ایرانی دارای 10 زیرمقیاس سنجش توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی بزرگسالان 40 ماده پرسشنامه هوش اخلاقی 1236
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط هوشیاری سنجش توانایی‌های ذهنی هوش معنوی بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی 1246
ایرانی 5 زیرمقیاس: زيرمقياس خودانگیزی؛ زيرمقياس خودآگاهی؛ زيرمقياس خودکنترلی؛ زيرمقياس هشیاری اجتماعی؛ زيرمقياس مهارت¬های اجتماعی. سنجش هوش هیجانی بزرگسالان 33 ماده پرسشنامه هوش هيجاني شرینگ 1385
ایرانی - ارزیابی ادراک شایستگی در زمینه‌های جسمانی، اجتماعی، شناختی و ارزشمندی کلی فرد بزرگسالان 41 ماده مقیاس هوش معنوی گیلان 1387
خارجی - ارزیابی هوش هیجانی 18 تا 76 سال 14 ماده پرسشنامه هوش هیجانی جنوس ـ فرم کوتاه (GEII) 1444
خارجی بزرگسالان ـ آزمون حافظه وكسلر (W.M.S) 213
ایرانی بزرگسالان 12 و 36 آزمون ریون پیشرفته 220
ایرانی کودکان 36 ماده آزمون ریون کودکان رنگی 221
ایرانی بزرگسالان ـ آزمون مکعب های کهس 235
خارجی بزرگسالان - وکسلر بزرگسالان تجديدنظرشده (WAIS-R) 236
ایرانی پیش دبستان - وکسلر پيش دبستاني (WPPSI) 237
ایرانی 6 تا 16 - وکسلر كودكان تجديدنظر شده (WISC-R) 238
ایرانی بزرگسالان 90 ماده آزمون هوش هیجانی بار.اُن 298
ایرانی 6 تا 16 - وکسلر كودكان ٤ (WISC-IV) 358

4-آزمون های روابط بین فردی
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ایرانی 5 زير مقياس: سازگاري در خانه، سازگاري تن‌درستي، سازگاري اجتماعي، سازگاري عاطفي، سازگاري شغلي ارزيابي سازگاري شخصي و اجتماعي بزرگسالان 160 ماده پرسشنامه سازگاري بل 1034
ايراني - سنجش احساس تنهايي 15-8 24 ماده مقياس تنهايي آشر 1038
خارجي 2 زير مقياس: پيش‌‌بيني عملكرد ضعيف در سخنراني و ترس از ارزيابي منفي شنوندگان سنجش افكار اضطرابي در هنگام سخنراني بزرگسالان 23 ماده پرسشنامه افكار اضطرابي سخنراني 1042
ايراني 3 زيرمقياس: وابستگي، نزديكي و اضطراب ارزيابي مهارت‌هاي ارتباطي و سبک رابطه صميمانه بزرگسالان 18 ماده مقياس دلبستگي بزرگسالان (RAAS) 1093
خارجي 8 زيرمقياس اندازه‌گيري توانايي شخص براي حل تعارض بين فردي بزرگسالان 40 ماده پرسشنامه حل تعارض (CRQ) 1099
خارجي 3 زير مقياس: خانواده، دوستان و افراد مهم ارزيابي حمايت اجتماعي ادراک شده بزرگسالان 12 ماده مقياس حمايت اجتماعي ادراک شده چند بعدي 1108
خارجي 3 زيرمقياس: پيش بيني پذيري، قابليت اعتماد و وفاداري ارزيابي ميزان اعتماد افراد به همسر يا دوست بزرگسالان 18 ماده مقياس اعتماد در روابط بين فردي 1111
خارجي 5 زيرمقياس: حمايت ملموس، حمايت هيجاني، اطلاع رساني، مهرباني و تعامل اجتماعي مثبت ارزيابي حمايت اجتماعي دريافت شده بزرگسالان 19 ماده مقياس حمايت اجتماعي 1113
ايراني - ارزيابي مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان 39 ماده مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان 1126
خارجي داراي 2 زيرمقياس: حمايت اجتماعي و استرس اجتماعي ارزيابي همزمان حمايت و استرس اجتماعي بزرگسالان 24 ماده مقياس حمايت و استرس اجتماعي دوک (DUSOCS) 1132
خارجي داراي 3 زيرمقياس: دلبستگي به مادر، پدر و دوستان ارزيابي تصور نوجوانان در مورد ابعاد مثبت و منفي عاطفي/ شناختي رابطه با والدين و دوستان صميمي شان نوجوانان 75 ماده آزمون دلبستگي نوجوانان به والدين و همسالان (IPPA-R) 1145
خارجی دارای2 زيرمقياس: اضطراب و اجتناب مربوط به دلبستگي ارزيابي روابط نزديك افراد بزرگسالان 36 ماده پرسشنامۀ تجربيات مربوط به روابط نزديك (ECR-R) 1166
خارجی دارای 6 زيرمقياس: کاری، اوقات فراغت، روابط با خانواده، نقش‌های همسری، والدی و عضو خانواده ارزيابي سازگاری اجتماعی بزرگسالان 42 ماده مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) 1192
خارجی دارای 4 زيرمقياس: حمایت مرتبط با خود ارزیابی، حمایت ملموس، حمایت مرتبط با عزت نفس و حمایت مربتط با تعلق پذیری ارزیابی سطح حمایت اجتماعی دریافتی بزرگسالان 40 ماده فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL) 1197
خارجی دارای 3 زيرمقياس: اتکا عاطفی به دیگران، کمبود اعتماد به نفس و اعلام‌استقلال ارزیابی افکار، رفتارها و احساسات مربوط به داشتن رابطه صمیمی بزرگسالان 48 ماده پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) 1199
خارجی دارای 25 زیرمقیاس در 5 طبقه دسته‌بندی شامل: عشق، نزدیکی، و رابطه جنسی - واکنش‌های روانشناختی فرد- نگرانی های مرتبط با جفت - پویایی‌های رابطه - فشار رابطه. ارزیابی روابط صمیمی با مشاوران بزرگسالان 150 ماده مقیاس خودافشایی رابطه 1219
خارجی - ارزيابي صمیمیت در روابط بین فردی بزرگسالان 22 ماده مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS) 1221
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: عملکرد تحصیلی، ارتباط با همسالان، روابط خانوادگی و وظایف خانگی - مراقبت از خود ارزیابی عملکرد اجتماعی کودکان و نوجوانان 18-12 24 ماده مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان 1227
ایرانی - سنجش میزان پذیرش اجتماعی بزرگسالان 33 ماده آزمون پذیرش اجتماعی (SDS) 1270
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: علاقه/ رفتارهای اجتماع طلبی، خصومت و همراهی سنجش روابط خواهر/ برادر 2-10 سال 47 ماده پرسشنامه خواهر- برادر 1276
خارجی دارای 4 عامل: گرمی، وضعیت قدرت خانوادگی، تعارض و رقابت و 16 زیرمقیاس سنجش روابط خواهر/ برادر 8 سال به بالا 48 ماده در دو فرم مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر 1277
خارجی - ارزیابی پذیرش اجتماعی زیر 7 سال 26 ماده مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD) 1320
ایرانی دارای سه مؤلفه: 1. ارزیابی حمایت اجتماعی ـ خانواده؛ 2. ارزیابی حمایت اجتماعی ـ دوستان؛ 3. ارزیابی حمایت اجتماعی ـ مردم/دیگران. سنجش ارزیابی شخصی از حمایت اجتماعی بزرگسالان 23 ماده مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA) 1390
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: ارزیابی مثبت از خود و ارزیابی منفی از خود ارزیابی اضطراب اجتماعی بزرگسالان 30 ماده آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST) 1404
ایرانی 5 زیرمقیاس: رفتار اجتماعي عملي؛ رفتار اجتماعي ارتباطي؛ رفتار ضداجتماعي آشکار؛ رفتار ضد اجتماعي رابطه‌اي؛ قرباني. ارزیابی رفتار اجتماعی کودک کودکان 24 ماده مقیاس رفتار اجتماعی کودک (CSBS) 1477
خارجی - - بزرگسالان 40 ماده آزمون هيجان خواهي زاكرمن 317

5-آزمون های سازمانی و شغلی
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ايراني 3 زيرمقياس: خستگي هيجاني ـ مسخ شخصيت ـ کاهش احساس کفايت‌ سنجش فرسودگي شغلي 15 سال به بالا 22 ماده پرسشنامه ‌فرسودگي‌ شغلي ‌مسلش 1003
ايراني 5 زيرمقياس: ماهيت كار، سرپرستي، همكاران، ترفيعات، حقوق و مزايا ارزيابي ميزان رضايت از شغل بزرگسالان 70 ماده پرسشنامه رضايت شغلي (JDI) 1058
ايراني - ارزيابي ميزان رضايت از شغل بزرگسالان 72 ماده پرسشنامه رضايت شغلي هرزبرگ 1059
خارجي 6 زيرمقياس: بارکاري نقش، بي‌کفايتي نقش، دوگانگي نقش، محدوده نقش، مسئوليت و محيط فيزيکي ارزيابي فشار رواني مرتبط با نقش شغل بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه استرس شغلي اسيپو 1060
ایرانی 7 زيرمقياس: تقاضا، کنترل، حمايت مسئولين، حمايت همكار، ارتباط، نقش و تغييرات ارزيابي فشار رواني شغل بزرگسالان 35 ماده پرسشنامه استرس شغلي HSE)) 1061
ندارد - ارزيابي خلاقيت مديران بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه شخصيت خلاق مديران 1081
خارجي - ارزيابي‌ميزان نظارت برخوددر سازمان بزرگسالان 25 ماده مقياس خودنظارتي 1092
خارجي داراي 10 زيرمقياس: ارزش ها، تحسين، تعامل اجتماعي، تقابل، واکنش، عزت نفس، اجتماعي، پيشرفت شغلي، ادراک و محافظت بررسي انگيزه افراد از انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه در شغل بزرگسالان 44 ماده پرسشنامه فعاليت داوطلبانه (VMI) 1130
خارجي داراي 2 زيرمقياس: انگيزش دروني، انگيزش بيروني ارزيابي جهت‌گيري انگيزشي دروني و بيروني در شغل بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه رجحان شغلي (WPI) 1135
خارجي داراي 3 زيرمقياس: عاطفي، هنجاري و مستمر ارزيابي تعهد فرد به سازمان بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه تعهد سازماني 1158
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: محيط‌كاري،وظايف شغلي، آمادگي شغلي‌وفرصت‌هاي‌شغلي ارزيابي ارزش‌هاي مربوط به شغل بزرگسالان 22 ماده پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل 1167
خارجی دارای3 بخش: نقش‌هاي شغلي، فشار شخصي و منابع شخصي با 14 زیرمقیاس ارزيابي سازگاري شغلي بزرگسالان 140ماده پرسشنامه استرس شغلي اسيپو – فرم بلند (OSI-R) 1168
ایرانی دارای 10 زيرمقياس: بارکاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، ابهام نقش، روابط، نوبت کاری، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی ارزيابي عوامل استرس زای محیط کار بزرگسالان 35 ماده پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS -35) 1191
خارجی داراي 5 زیرمقیاس: خودارزیابی، اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه‌ریزی و حل مسئله ارزیابی باور فرد در مورد موفقیت درتکالیف برای تصمیم گیری شغلی بزرگسالان 25 ماده مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE_SF) 1196
ندارد دارای 3 زيرمقياس: خودکامه، مشارکتی و واگذار کننده ارزیابی سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه سبک رهبری (LSS) 1200
خارجی دارای 2 زيرمقياس: تعهد و اعتماد به مسئول ارزیابی رفتارهای پرستاران برای افزایش امنیت بیماران بزرگسالان 9 ماده مقیاس امنیت سازمانی پرستاران 1217
خارجی دارای 5 بُعد: ایمان در روابط، معنا، اجتماع، پرهیزکاری و واگذار کردن سنجش میزان ایمان در امور شغلی بزرگسالان 15 ماده مقیاس دینداری در کار (FWS) 1226
خارجی - ارزیابی میزان رضایت شغلی بزرگسالان 25 ماده شاخص رضایت شغلی 1248
ايراني دارای 5 زيرمقياس: همکاری، مصالحه، اجتناب، سازش و رقابت ارزیابی توانایی مدیریت اثر بخش تعارض‌ها بزرگسالان 30 ماده مقیاس مدیریت تعارض 1250
ايراني دارای 9 زیرمقیاس: تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی¬بودن محیط کار، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت شغلی بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه امنیت شغلی 1267
ايراني - ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی 1268
ايراني دارای 3 زیرمقیاس: عدالت توزیعی، عدالت رویه¬ای و عدالت تعاملی ارزیابی عدالت سازمانی بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه عدالت سازمانی 1269
خارجی دارای 6 زيرمقياس: نگرش بدبينانه نسبت به تغيير، ترس‌هاي مربوط به تغيير و پذيرش ارزيابي نگرش كاركنان سازمان‌ها نسبت به تغيير بزرگسالان 28 ماده مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS) 1306
ايراني دارای3 زیرمقیاس: دانش شغلی ـ مهارت شغلي ـ نگرش و رفتار نيروي انساني ارزيابي عملكرد شغلی بزرگسالان 25 ماده پرسشنامه عملکرد شغلی 1339
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: کار؛ حقوق؛ پاداش؛ سرپرستی؛ همکار. ارزیابی رضایتمندی شغلی بزرگسالان 72 ماده پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72) 1376
خارجی 3 زیرمقیاس: رهبری کاریزماتیک (فرهمند)؛ برانگیزاننده هوشمندی؛ توجه فردی. ارزیابی رهبری تحول‌گرا بزرگسالان 9 ماده پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ) 1398
خارجی دارای دو بعد: نوع دوستی؛ پذیرش عمومی. بررسی نوع روابط رهبر با دیگر اعضا بزرگسالان 12 ماده پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی ((OCBI 1399
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: اعتبار (توانایی انجام خدمات مربوطه)؛ پاسخ‌گویی (تمایل به کمک به افراد و ایجاد خدمات مؤثر) ؛ اطمینان (دانش و تواضع کارمندان و توانایی آنها در القای صداقت و اعتماد) ؛ همدلی (مراقبت و توجه فردی) بررسی درک خدمات ارائه شده توسط سازمان یا رهبر بزرگسالان 14 ماده سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه) 1400
خارجی - بررسی نگرش رهبر و احساس و تعهد وی نسبت به محیط کار بزرگسالان 6 ماده پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه) 1421
خارجی دارای 4 بعد: نقش استرس و فقدان هماهنگی؛ چالش‌های شغلی و استقلال؛ مساعدت و حمایت رهبری؛ همکاری در کار گروهی و 17 مقیاس ارزیابی برداشت‌های (ادراکات) فرد از محیط کارش بزرگسالان 82 ماده پرسشنامه جو سازمانی (OCM) 1426
خارجی - ارزیابی قاطعیت در شکار شغل بزرگسالان 25 ماده زمینه یابی شکار شغل (AJHS) 1445
خارجی - بررسی عوامل تأثیرگذار (درونی، بیرونی و کلی) بر میزان رضایتمندی کارمندان بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه رضایتمندی شغلی ـ فرم کوتاه (MSQ) 1472

6-آزمون های ورزشی
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
خارجي - سنجش اضطراب رقابت همه سنين 15 ماده‌ آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش 1024
خارجی - ارزيابي ميزان حمايت از‌استقلال 12 سال به بالا 15 ماده پرسشنامه جو ورزشي 1070
خارجي 3 زير مقياس: اضطراب جسماني، نگراني و عدم تمرکز سنجش اضطراب جسماني و شناختي 12 سال به بالا 21 ماده مقياس اضطراب ورزشي 1071
ندارد 4 زير مقياس: دروني، بيروني، ‌درون‌فكني و خودمختاري ارزيابي خودگرداني انگيزه دروني 12 سال به بالا 43 ماده پرسشنامه خودنظم‌دهي ورزشي 1080
خارجي 14 زيرمقياس: کنترل فشار رواني، تجديد قوا، لذت، چالش، تاييد اجتماعي، پيوندجويي، رقابت، اجبار پزشکي، پيشگيري از بيماري، سلامتي مطلوب، کنترل وزن، ظاهر، قدرت و چابکي ارزيابي انگيزه‌هاي ورزشي بزرگسالان 51 ماده پرسشنامه انگيزه‌هاي ورزش (EMI-2) 1094
خارجي 2 زيرمقياس تگليف‌گرايي و خودگرايي ارزيابي هدف‌گرايي در ورزش همه سنين 13 ماده پرسشنامه تکليف‌گرايي و خودگرايي‌ در ورزش 1095
خارجي 11 زيرمقياس: فعاليت، ظاهر، ميزان چربي بدن، تناسب اندام، مقاومت، انعطاف‌پذيري، سلامتي، ورزش، قدرت، خودپندارة كلي بدن و عزت‌نفس‌كلي ارزيابي خودپندارة بدني بزرگسالان 47 ماده پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني 1100
خارجي داراي 5 زيرمقياس: رفتار راهنمايي کردن (تمرين دادن)، رفتار دموکراتيک، رفتار مقتدرانه، رفتار حمايت اجتماعي و رفتار انگيزه دهنده ارزيابي رفتارهاي مربيگري مربيان ورزشي بزرگسالان 40 ماده مقياس نگرش نسبت به مربي براي ورزش‌ها (LSS) 1140
خارجي داراي 4 زيرمقياس: هويت اجتماعي، هويت خود، انحصاري بودن، آسيب پذيري عاطفي منفي سنجش هويت ورزشي بزرگسالان 10 ماده مقياس هويت ورزشي (AIMS) 1141
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: توجه و احترام به رقیب، توجه به قوانین، احساس مسئولیت در ورزش، احترام به قراردادهای اجتماعی و جهت‌گیری منفی نسبت به همکاری در ورزش ارزیابی جهت‌گیری ورزشکاران بزرگسالان 25 ماده مقیاس چندبعدی جهت‌گیری ورزشکار (MSOS-25) 1228
خارجی دارای 7 زیرمقیاس: انگیزه درونی – برای آگاهی ، انگیزه درونی – برای موفقیت، انگیزه درونی – برای تجربه انگیزش، انگیزه بیرونی – هویت، انگیزه بیرونی – درون فکنی، انگیزه بیرونی – مقررات بیرونی و بی‌انگیزگی. بررسی انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش بزرگسالان 28 ماده مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28) 1229
ایرانی دارای 5 زيرمقياس: بي‏انگيزگي، تنظيم بيروني، تنظيم درون‏فكني، تنظيم هويتي و تنظيم دروني ارزيابي انواع تنظيم در رفتار ورزشي بزرگسالان 19 ماده پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2) 1313

7-آزمون های تحصیلی و مدرسه
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ايراني (به همراه يک مقاله فارسي) سنجش اضطراب امتحان همه سنين 37 ماده پرسشنامه اضطراب ‌ امتحان ساراسون 1013
ايراني - ارزيابي رفتاركودكان 13-6 30 ماده پرسشنامه رفتاري‌ كودكان راتر ـ فرم معلم 1036
ايراني - ارزيابي رفتاركودكان 13-6 18 ماده پرسشنامه‌رفتاري‌كودكان راتر ـ فرم والدين 1037
خارجي 2 زير مقياس: روابط در كلاس و مدرسه ارزيابي روابط بين فردي در مدرسه دبيرستان 20 ماده پرسشنامه محيط كلاس و مدرسه 1043
خارجی شامل دو نسخة استاندارد و نسخة مخصوص دانش‌آموزان LD ارزيابي ميزان خودگرداني تحصيلي 18-12 32 ماده پرسشنامه خودنظم‌دهي تحصيلي 1045
ايراني - بررسي گرايش‌هاي شغلي دبيرستان --- آزمون رغبت‌سنج تحصيلي جان هالند 1053
خارجي - ارزيابي خودپنداره دانش‌آموزان 14-8 15 ماده پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه 1083
خارجي داراي 3 زيرمقياس: عدم کفايت اجتماعي، مهارت ها اجتماعي و ارتباط با همسالان ارزيابي شخصيت کودکان کودکان 56 ماده مقياس درجه‌بندي مهارت‌هاي اجتماعي توسط معلمان 1133
خارجي داراي 3 زيرمقياس: عدم کفايت اجتماعي، مهارت ها اجتماعي و ارتباط با همسالان ارزيابي شخصيت کودکان کودکان 56 ماده مقياس درجه‌بندي مهارت‌هاي اجتماعي توسط والدين 1134
خارجي داراي 5 زيرمقياس: خانواده، دوستان، مدرسه، محيط زندگي و خود ارزيابي رضايت از زندگي کودکان و نوجوانان 40 ماده مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش‌آموزان (MSLSS) 1142
خارجي - ارزيابي رضايت از زندگي کودکان و نوجوانان 5 ماده مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش‌آموزان (فرم کوتاه) 1143
خارجی دارای2 زيرمقياس: اضطراب يادگيري رياضي و اضطراب سنجش رياضي ارزيابي اضطراب مربوط به شركت در كلاس‌هاي رياضي و آمار بزرگسالان 24 ماده مقياس اضطراب رياضي (MARS-R) 1163
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: آگاهي، راهبرد شناختي، برنامه‌ريزي و بررسي خود ارزيابي مهارت‌هاي لازم براي حل يك تكليف پيچيده 15 سال‌ به بالا 20 ماده پرسشنامه فراشناخت حالتي دانش‌آموزان (SMI) 1165
خارجی داراي 7 زيرمقياس: انگیزش درونی (دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، انگیزش بیرونی (همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و بی‌انکیزشی تشخیص نوع انگیزش تحصیلی نوجوانان 28 ماده مقیاس انگیزش تحصیلی ‌دانش‌آموزان(AMS) 1176
خارجی داراي 7 زيرمقياس: انگیزش درونی (دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، انگیزش بیرونی (همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و بی‌انکیزشی تشخیص نوع انگیزش تحصیلی جوانان 28 ماده مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان(AMS) 1177
ایرانی داراي 5 زیرمقیاس: تعهد بیرونی، تعهد درونی، احساس امنیت، عزت‌نفس در مدرسه و احساس تعلق ارزيابي مسئوليت‌پذيري، احساس امنيت، عزت نفس و تعلق 15 سال‌ به بالا 79 ماده پرسشنامه‌ سنجش‌ مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان 1195
خارجی دارای 4 زيرمقياس: تعاون اجتماعی، پرخاشگری، خجالت/ کناره‌گیری و مزاحمت اجتماعی ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک بزرگسالان 12 ماده مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی دانش‌آموز 1241
خارجی دارای 2 زيرمقياس: اضطراب تسهیل کننده و اضطراب یابی اضطراب مربوط به پیشرفت تحصیلی بزرگسالان 19 ماده آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی 1243
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: تجربه کردن خشم، خصومت، ابراز خشم، ابراز مخرب و سازگاری مثبت ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری خشم در محیط مدرسه دبیرستان 36 ماده پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه 1244
ايراني - سنجش اعتقادات خودکارآمدی تحصیلی بزرگسالان 32 ماده پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 1247
ايراني دارای 4 زیرمقیاس: واگرا، همگرا، انطباق دهنده و جذب کننده شناسایی سبک‌های یادگیری بزرگسالان 12 ماده مقياس اصلاح شده سبک‌های یادگیری کُلب 1273
ايراني دارای 3 زیرمقیاس: خستگی هیجانی، بدبینی(بی علاقگی) و ناکارآمدی‌درسی ارزیابی فرسودگی تحصیلی بزرگسالان 15 ماده پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 1275
خارجی دارای 5 زیرمقیاس:خشم و عصبانیت، غرور و لذت، احساس گناه و شرم، ملالت و آزردگی ارزيابي هيجان‌هاي معلمين و دبيران بزرگسالان 45 ماده مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس (ETS) 1299
ايراني 6 سبک یادگیری: مستقل، اجتنابی، همیار، وابسته، رقابتی و مشارکتی سنجش6 سبک یادگیری دانشجويان 60 ماده مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن 1345
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: ارزیابی‌های منفی؛ افکار نامربوط به کار؛ ارزیابی‌های مثبت؛ افکار مبوط به کار. ارزیابی شناخت‌های مربوط به اضطراب امتحان کودکان 40 ماده پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) 1361
خارجی دارای 11 زیرمقیاس ارزیابی منطق در کودکان کودکان 44 ماده پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS) 1411
خارجی دارای سه زیرمقیاس رفتاری، عاطفی و شناختی ارزیابی علاقمندی به تحصیل بزرگسالان 15 ماده مقیاس اشتیاق تحصیلی ـ اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی 1474

8-آزمون های خانواده
اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه
ايراني - سنجش‌ مهارت حل مشكل زن و شوهر بزرگسالان 30 ماده مقياس حل مشكل خانواده 1008
ايراني 12 زيرمقياس: تحريف آرماني ـ رضايت زناشويي ـ مسايل شخصيتي ـ ارتباط ـ حل تعارض ـ مديريت مالي ـ فعاليت‌هاي اوقات فراغت ـ رابطة جنسي ـ فرزندان و فرزندپروري ـ خانواده و دوستان ـ نقش‌هاي مساوات ‌طلبي ـ جهت‌گيري مذهبي سنجش ميزان رضايت زن و شوهر از يكديگر در ابعاد 12 گانه بزرگسالان 115 ماده پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ بلند 1014
ايراني - ارزيابي صميميت در خانواده بزرگسالان 17 ماده مقياس صميميت (IS) 1033
ايراني 2 فرم مخصوص پدر يا مادر ارزيابي نگرش منفي نسبت به والدين 12 سال به بالا 25 ماده پرسشنامه نگرش فرزند به والدين 1057
خارجي 3 زير مقياس: اهمال‌كاري، واكنش افراطي و پرگويي در كلام ارزيابي شيوه‌هاي فرزندپروري بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري آرنولد 1064
ايراني 3 زير مقياس: آزادگذاري، استبدادي و اقتدار منطقي والدين ارزيابي شيوه‌هاي فرزندپروري بزرگسالان 30 ماده پرسشنامه شيوه‌هاي‌فرزندپروري بامريند 1065
ايراني 4 زيرمقياس شامل: پذيرش فرزند، بيش حمايت‌گري، سهل‌گيري و طرد فرزند ارزيابي رابطه مادر با كودك بزرگسالان 48 ماده مقياس ارزيابي رابطه مادرـ كودك 1097
خارجي 5 زيرمقياس: خشونت جسمي، خشونت رواني، آزار جنسي، آزار کلامي و آسيب ارزيابي اختلافات زناشويي بزرگسالان 78 ماده مقياس اختلاف زناشويي اشتراوس 1109
ايراني داراي 7 زيرمقياس: حل مساله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخ دهي عاطفي، آميختگي عاطفي، کنترل رفتار و کارکرد کلي سنجش کارکرد خانواده بزرگسالان 60 ماده ابزار سنجش خانواده (FAD) 1119
ايراني - سنجش ويژگي‌هاي روان‌شناختي زنان و مردان بزرگسالان 35 ماده پرسشنامه‌ويژگي‌هاي‌زنانگي‌مردانگي(زناشويي) 1120
خارجي داراي 3 زيرمقياس: پرشور- با محبت، قدرتمند- پرخاشگر و روشنفکر- مترقي ارزيابي طرحواره جنسي مردان بزرگسالان 45 ماده مقياس طرحواره جنسي مردان 1136
خارجي داراي 3 زيرمقياس: پرشور- رمانتيک، صريح - راحت و خجالتي- محتاط ارزيابي طرحواره جنسي زنان بزرگسالان 50 ماده مقياس طرحواره جنسي زنان 1137
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: نوع ازدواج، مسئولیت‌های خانوادگی، رضایت، تصویر از خود، برتری شغلی و ردیف شغلی بررسی خصوصیات خانوادگی زن و شوهر شاغل بزرگسالان 31 ماده مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS) 1231
ايراني داراي 6 زيرمقياس ارزيابي شاخص عملکرد جنسي زنان بزرگسالان 19 ماده شاخص عملکرد جنسي زنان 1138
خارجي - ارزيابي ميزان منابع خانواده بزرگسالان 31 ماده مقياس منابع خانواده (FRS) 1139
خارجی دارای2 زيرمقياس: توجه و حمایت افراطی ارزيابي ادراك فرد از رفتار والدين 16 سال‌ به بالا 25 ماده ابزار پیوند والدینی پارکر 1160
خارجی دارای3 مؤلفه: شناختي، هيجاني و رفتاری و 12 زيرمقياس ارزيابي عشق بزرگسالان 30 ماده مقیاس عشق آتشین (PLS) 1172
خارجی - ارزيابي عشق بزرگسالان 15 ماده مقیاس عشق آتشین (PLS) فرم کوتاه 1173
خارجی داراي 6 زيرمقياس: عشق شهواني، عشق بازي‌گونه، عشق دوستانه، عشق منطقي، عشق ملكي و عشق نوعدوستانه ارزيابي نگرش‌هاي افراد در مورد عشق بزرگسالان 42 ماده مقياس نگرش‌هاي عشق (LAS) 1174
خارجی داراي 6 زيرمقياس: عشق شهواني، عشق بازي‌گونه، عشق دوستانه، عشق منطقي، عشق ملكي و عشق نوعدوستانه ارزيابي نگرش‌هاي افراد در مورد عشق بزرگسالان 24 ماده مقياس نگرش‌هاي عشق (LAS-SF) فرم کوتاه 1175
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: كنترل اقتصادي، كنترل تهديدآميز، كنترل از طريق ترساندن، كنترل هيجاني، كنترل از طريق منزوي كردن و كنترل از طريق فرزندان بررسی رفتارهاي كنترل‌گرايانه زن و شوهر بزرگسالان 24 ماده مقياس رفتارهاي كنترل‌گرايانه زن و شوهر (CBS) 1178
خارجی دارای2 زيرمقياس: بین فردي و خودِ فرد ارزيابي تعبير شناختي شخصي افراد از يك مشكل بزرگسالان 27 ماده مقياس تفسير مشكلات خانواده (CPS) 1179
خارجی داراي 12 زيرمقياس: حرمت جنسی، اشتغال ذهن جنسی، کنترل جنسی درونی، آگاهی جنسی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی و رضایت جنسی ارزيابي مسائل جنسی بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) 1180
ایرانی - ارزيابي رابطه جنسی با همسر بزرگسالان 17 ماده پرسشنامه رضایت جنسی 1181
خارجی دارای2 زيرمقياس: رابطه تداولی و اشتراکی ارزيابي رابطه تداولی و اشتراکی بزرگسالان 24 ماده مقیاس رابطه جنسی(SRS) 1182
ایرانی دارای4 زيرمقياس: رضايت، همبستگي، توافق و ابراز محبت ارزيابي كيفيت رابطۀ زناشويي از نظر زن و شوهر بزرگسالان 32 ماده مقياس سازگاري زناشويي (DAS) 1183
خارجی - ارزیابی رضایت¬مندی کلی خانواده بزرگسالان 10 ماده مقیاس رضایت¬مندی خانواده(FSS) 1184
خارجی دارای5 زيرمقياس: ابرمردي، هويت جنسي، سلطه‌گري و پرخاشگري، مردانگي محافظه كارانه و كاهش دادن عواطف ارزیابی مردانگي اغراق شده بزرگسالان 60 ماده پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS) 1185
خارجی دارای10 زيرمقياس ارزیابی باورهای شناختی تاثیرگذار بر احساسات و رفتار جنسی بزرگسالان 60 ماده مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS) 1186
ایرانی - ارزيابي نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج با غیر هم جنس 15 سال‌ به بالا 25 ماده پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج 1189
خارجی دارای 3 زيرمقياس: بي‌تفاوت، بدرفتاري و كنترل مفرط ارزيابي شيوه فرزندپروري بزرگسالان 15 ماده مقياس شيوه فرزندپروري پارکر (MOS) 1190
خارجی دارای4 زيرمقياس: هشیاری جنسی، نظارت جنسی، جرأت‌ورزی جنسی و آگاهی از جاذبه جنسی ارزیابی تمایلات مرتبط با آگاهی جنسی بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS) 1205
خارجی دارای 3 مرحله در تعارض زناشویی سنجش مراحل تعارض زناشویی بزرگسالان 27 ماده مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS) 1210
ایرانی دارای 4 زيرمقياس: رضايت‌زناشويي، حل‌تعارض، ارتباط و تحريف‌آرماني سنجش میزان رضایت زناشویی بزرگسالان 35 ماده مقیاس رضایت زناشویی انریچ ـ 35 1211
خارجی دارای 3 زيرمقياس: قدرت، همدلی و خودپیروی بررسی نقش جنسی‌در روابط‌زناشویی بزرگسالان 15 ماده آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی 1218
خارجی دارای دو زیرمقیاس: خیرخواهی و خشم- اجتناب منظور ارزیابی فرایند بخشش در موقعیت زندگی زناشویی بزرگسالان 10 ماده مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) 1224
خارجی دارای 4 زیرمقیاس: انتقاد از شخصیت قربانی، انتقاد از رفتار قربانی، کمینه سازی واقعه و تبرئه فرد خاطی ارزیابی باورهای نادرست درباره خشونت خانگی بزرگسالان 18 ماده مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی 1225
ايراني دارای 6 زیرمقياس: درگيري مادر، حمایت مادر از خودمختاری، گرمي مادر، درگیری پدر، حمایت پدر از خودمختاری و گرمي پدر ارزیابی ادراك شيوه والدين نوجوانی 30 ماده مقياس ادراك شيوه والدين (POPS) 1240
خارجی دارای 17 زيرمقياس: محرومیت عاطفی، رها کردن، بی اعتمادی/ بدرفتاری، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی‌کفایتی، آسیب‌پذیری در مقابل ضرر یا آسیب، شناسايي ريشه‌هاي دوران كودكي طرح واره‌ها بزرگسالان 72 ماده پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) 1256
خارجی دارای 2 فرم پدر و مادر ادراک نوجوان از میزان تعارض با والدین نوجوانان 20 ماده پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین 1266
ایرانی - ارزیابی رضایت زناشویی در مردان بزرگسالان 27 ماده پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم‌مردان) 1288
ایرانی - ارزیابی رضایت زناشویی در زنان بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) 1289
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: تمسخر و اجتناب از هم سن و سال‌ها، سرزنش پدر، ترس از رها شدن، سرزنش مادر، امید به ازدواج مجدد والدین و سرزنش خود سنجش عقاید مشکل ساز کودکان در مورد طلاق والدینشان کودکان 36 ماده مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS) 1291
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: میزان رضایت از ارتباطات و همدلی(همدمی)، میزان رضایت از روابط جنسی و عاطفی و میزان رضایت از سلامت همسر ارزیابی رضایت زناشویی سالمندان 24 ماده پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند 1296
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: فرزندپروری مثبت؛ عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند؛ ضعف در نظارت و راهنمايي ارزیابی روش فرزندپروری بزرگسالان 9 ماده پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه) 1303
خارجی ارزیابی 3 نوع جدایی: جدایی طولانی، جدایی‏های مکرر و جدایی‏های دائمی ارزیابی درک زوج‏ها از واکنش‏هایشان نسبت به جدایی از خانواده بزرگسالان 70 ماده پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI) 1319
ایرانی - سنجش رضايت جنسي بزرگسالان 25 ماده پرسشنامه رضايت جنسي لارسون (LSSQ) 1323
ایرانی - آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) بزرگسالان 7 ماده آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) 1324
ایرانی دارای 6 عامل: گرم و با محبت، روشنفکرـ آزادی‌خواه، شور و شوق، مستقل، منزوی و زودرنج ارزیابی طرحوارۀ جنسی مردان بزرگسالان 41 ماده مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان 1326
ایرانی دارای 5 زیرمقیاس: مشاركت والدين، فرزندپروری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و راهنمايي، تنبيه بدني ارزیابی پنج بعد رفتار فرزندپروری کودکان 42 ماده پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان) 1327
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: مشاركت والدين، فرزندپروری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و راهنمايي، تنبيه بدني ارزیابی پنج بعد رفتار فرزندپروری والدین دارای کودکان 42 ماده پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین) 1328
ایرانی ـ ارزیابی سطح خرسندی زناشویی بزرگسالان 10 ماده مقياس خرسندي زناشويي 1331
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: خانواده، سیستم خدماتی و اجتماعی ـ سیاسی ارزیابی میزان قدرت‌بخشی والدین یا مراقبین کودکان ناتوان از لحاظ هیجانی والدین 34 ماده مقیاس قدرت‌بخشی خانواده 1343
ایرانی 9 زیرمقیاس: موضوعات شخصيتي؛ ارتباط زناشويي؛ حل تعارض؛ مديريت مالي؛ فعاليت‌هاي اوقات فراغت؛ روابط جنسي؛ ازدواج و فرزندان؛ اقوام و دوستان؛ جهت‌گيري مذهبي. ارزیابی ميزان رضايت زناشويي بزرگسالان 47 ماده پرسشنامه رضايت زناشويي انریچ ـ 47 1346
خارجی - ارزیابی میزان تاب‌آوری خانواده بزرگسالان 20 ماده پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI) 1347
خارجی دارای 9 زیرمقیاس ارزیابی میزان استرس خانواده بزرگسالان 71 ماده پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE) 1350
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: کارکرد نعوظ، کارکرد اوج لذت جنسی، میل جنسی، رضایتمندی از تماس جنسی و رضایتمندی همه‌جانبه ارزیابی عملکرد جنسی مردان بزرگسالان 15 ماده شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) 1352
خارجی - ارزیابی میزان ناسازگاری و نارضایتی از ازدواج زوجین بزرگسالان 11 ماده پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بيرـ استرنبرگ (DQ) 1354
خارجی دارای 3 زیرمقیاس: جستجوی راهنمایی حرفه‌ای و معنوی، جستجوی حمایت خانوادگی و همسایگی، اثبات اعتماد به نفس خانواده. ارزیابی تلاش‌های مقابله‌ای خانواده‌های دارای جوانان در معرض خطر بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI) 1356
خارجی - سنجش میزان ناپایداری ازدواج بزرگسالان 14 ماده شاخص ناپایداری ازدواج (MIL) 1370
ایرانی - بررسی نگرش زوجین نسبت به خیانت بزرگسالان 12 ماده مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی) 1372
خارجی دارای 6 زیرمقیاس: نقل و انتقال، مسائل جنسی، خسارات، مسئولیت‌ها و نگرانی‌ها، مصرف مواد و اختلاف قانونی ارزیابی دیدگاه نوجوان در رابطه با تغییرات خانواده نوجوانان 50 ماده پرسشنامه رویدادها و تغييرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE) 1391
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: انعطاف‌پذیری؛ انسجام. ارزیابی دو بعد اساسی کارکرد خانواده یعنی طراحی انسجام و انطباق‌پذیری بزرگسالان 40 ماده مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده 1393
خارجی - ارزیابی قابلیت خانواده بزرگسالان 14 ماده (FACES- III) 1394
خارجی - ارزیابی هدفمندی در رابطه زناشویی بزرگسالان 7 ماده مقیاس آگاهی خانواده (FAS) 1395
ندارد - سنجش میزان فعلی خوشبختی بزرگسالان 10 ماده مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS) 1401
ایرانی دارای 15 زیر‌مقیاس سنجش ویژگی‌های خانواده بزرگسالان 75 ماده پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم ) (FFS 1402
خارجی دارای 2 زیرمقیاس: دلبستگی و تغییرپذیری سنجش عملکرد خانواده بزرگسالان 16 ماده شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8) 1407
خارجی - سنجش میزان یا وسعت سوء استفاده‌های جسمانی از همسر بزرگسالان 25 ماده مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS) 1409
خارجی - سنجش میزان یا وسعت سوء استفاده‌های غیرجسمانی از همسر بزرگسالان 25 ماده مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP) 1410
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: کسب حمایت اجتماعی؛ قالب‌سازی مجدد؛ جستجوی حمایت معنوی؛ بسیج خانواده به‌منظور دستیابی و پذیرش کمک؛ ارزیابی منفعل (توانایی پذیرش مشکلات). سنجش نحوه مقابله با مشکلات خانواده بزرگسالان 30 ماده مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES) 1419
خارجی دارای 6 مقیاس ارزیابی وضعیت عضویت اعضای خانواده بزرگسالان 100 ماده مقیاس های ابهام مرزی 1425
خارجی دارای 5 زیرمقیاس: درگیری عاطفی؛ انتقادهای دریافتی. ارزیابی عواطف ابراز شده در خانواده بزرگسالان 14 ماده مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS) 1428
خارجی 10 زیرمقیاس ارزیابی میزان سلامت در خانواده اصلی از دید خود فرد بزرگسالان 40 ماده مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS) 1435
خارجی - سنجش ارتباط زناشویی بزرگسالان 25 ماده پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (PCI) 1436
خارجی - ارزیابی رضایت زناشویی بزرگسالان 25 ماده شاخص رضایت زناشویی (IMS) 1438
ایرانی 1. پذیرش ویژگی‌های کلیشه‌ای جنسیتی؛ 2. برابرخواهی جنسیتی. سنجش نگرش به نقش جنسیتی بزرگسالان 45 پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی 1475

جهت دريافت فهرست جديدترين محصولات، به همراه قيمت آنها، ايميل خودتان را از طريق پيامک به شمارة ۰۹۱۰۰۵۱۱۰۰۲ ارسال کنيد
توجه: به دليل كاربرد تخصصي آزمون هاي روان شناختي، اين ابزارها فقط در اختيار متخصصان و دانشجويان علوم رفتاري قرار خواهد گرفت