پس از نصب آزمون مورد نظر در كامپیوتر در اولین اجرا صفحه فعال سازی آزمون را خواهید دید. از صفحه فعال سازی کد آزمون و كد موقت و سریال آزمون نصب شده را كه به ترتیب در فیلدهای كنار وارد نمایید دقت نمایید كه اطلاعات آزمون مورد نظر را درست وارد نمایید. سپس روی دكمه تایید كلیك نمایید. و از قسمت كد فعال سازی كد فعال سازی آزمون خود را یادداشت نمایید و در صفحه فعال سازی آزمون در قسمت مربوطه وارد نمایید تا آزمون شما فعال گردد. توجه : پس از دریافت كد فعال سازی، آن را در جایی یادداشت كنید.

کد آزمون
کد موقت
شماره سریال
كد فعال سازی