برای مشاهده توضیحات بیشتر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید


آزمون‌های حوزه آسیب‌شناسی روانی

162آزمون اضطراب كتل4014 سال به بالاخارجی
320آزمون افسردگی كودكان و نوجوانان13كودك و نوجوانایرانی
333آزمون خشم اسپیلبرگر57نوجوانان و بزرگسالانایرانی
1001پرسشنامه كیفیت خواب18 بزرگسالانایرانی
1004چك لیست اختلال استرس پس از سانحه(PCL)17 بزرگسالانایرانی
1005پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-12))12 بزرگسالانایرانی
1006مقیاس DASS-4242 12 سال به بالاایرانی
1007پرسشنامه استرس هری66 12 سال به بالاخارجی
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز100 بزرگسالانایرانی
1015آزمون بندرگشتالت (به همراه جزوه راهنما و مقاله هنجاریابی در ایران)9 كارتهمه سنینایرانی
1016آزمون SCL-90-Rبه همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل)90 بزرگسالانایرانی
1017مقیاس اضطراب بك21 بزرگسالانایرانی
1018پرسشنامه خشم كودكان و نوجوانان39 6 تا 16 سالخارجی
1019مقیاس اضطراب كودكان اسپنسدو فرم والدین و كودكان8 تا 15خارجی
1020مقیاس كنترل عواطف42 15 سال به بالاخارجی
1027مقیاس اضطراب مرگ34 بزرگسالانندارد
1029آزمون اعتیاد به اینترنت20 همه سنینایرانی
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44) 44 بزرگسالانایرانی
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ42 بزرگسالانخارجی
1042پرسشنامه افكار اضطرابی سخنرانی23 بزرگسالانخارجی
1044پرسشنامه افسردگی كلدبرگ18 12 سال به بالاخارجی
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری29 بزرگسالانایرانی
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار6 بزرگسالانندارد
1049آزمون خودیاری اعتیاد26 بزرگسالانندارد
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)26 دختران 15 سال به بالاخارجی
1051پرسشنامه مكانیسم‌های دفاعی77 16 سال به بالاایرانی
1062پرسشنامه استرس ادراك شده (PSS -14)14 بزرگسالانخارجی
1066مقیاس DASS-2121 بزرگسالانایرانی
1073پرسشنامه بررسی مشكلات و نقاط قوت (SDQ)120 16-3 سالایرانی
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیكوتین19 بزرگسالانخارجی
1076پرسشنامه وسواس فكری ـ عملی مادزلی30 بزرگسالانایرانی
1077پرسشنامه ‌وسواس فكری ـ ‌عملی‌ ییل براون10 بزرگسالانخارجی
1079مقیاس مقابله نوجوانان80 18- 12ایرانی
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط ‌با اضطراب ‌در كودكان80 11- 8خارجی
1085مقیاس افسردگی نوجوانان كوتچر (KADS-11)11 18-12خارجی
1086مقیاس افسردگی مركز مطالعات اپیدمیولوژیك20 بزرگسالانایرانی
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ (فرم بلند)205 بزرگسالانایرانی
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)41 بزرگسالان-
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت كننده از بیماران24 بزرگسالانخارجی
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری57 بزرگسالانخارجی
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا20 بزرگسالانایرانی
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)66 بزرگسالانایرانی
1117پرسشنامه افسردگی بك- 2 (BDI-II)21 بزرگسالانایرانی
1122سیاهۀ ارزیابی خودكشی راجرز21 بزرگسالانخارجی
1123سیاهۀ ارزیابی خودكشی یوفیت 60 بزرگسالانندارد
1124مقیاس ترس از مرگ كالت- لستر32 بزرگسالانخارجی
1127فهرست¬ تجدید نظر شدۀ مشكلات حافظه ورفتار24 سالمندانخارجی
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)24 بزرگسالانخارجی
1144نیم¬رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)32 بزرگسالانخارجی
1147مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی39 بزرگسالانایرانی
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهكاری28 15 تا 18ایرانی
1156مقیاس تحمل پریشانی15 بزرگسالانایرانی
1157مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی36 بزرگسالانایرانی
1159مقیاس ارزیابی كوتاه روانپزشكی18 بزرگسالانخارجی
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)55 بزرگسالانخارجی
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)48بزرگسالانایرانی
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم كوتاه(CISS-21)21 بزرگسالانخارجی
1198مقیاس ترس از ارزیابی منفی ـ فرم كوتاه (BFNE)12بزرگسالانایرانی
1204آزمون شدت لكنت 3 در كودكان پیش دبستانی(SSI-3)-کودکان پیش‌دبستانیایرانی
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)20 نوجوان و بزرگسالخارجی
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)10 بزرگسالانخارجی
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی كودكان (DSRS)1813- 7 خارجی
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)14بزرگسالانخارجی
1232مقیاس گرایش به خودكشی نوجوانان (MAST)3018-15خارجی
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)25كودك و نوجوانخارجی
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)48بزرگسالانخارجی
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد ((SOCRATES19بزرگسالانخارجی
1239پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-28))28 بزرگسالانایرانی
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)39بزرگسالانخارجی
1254مقیاس قربانی شدن كودكان (VS)1010 تا 15 سالایرانی
1255مقیاس شیوع قلدری20دانش‌آموزانایرانی
1257پرسشنامه مشكلات غذا خوردن566 تا 36 ماهایرانی
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ ( (YMRS11بزرگسالانایرانی
1264مقیاس نگرش های ناكارآمد (DAS)10بزرگسالانخارجی
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)32بزرگسالانخارجی
1278پرسشنامه طرح واره یانگ (فرم متوسط)124بزرگسالانخارجی
1283پرسشنامه رفتارهای كنارآمدن كودكان (CCBQ)5710 تا 16 سالخارجی
1284مقیاس افسردگی زونگ20بزرگسالانایرانی
1285مقیاس نگرش های ناكارامد- فرم بلند (DAS)40بزرگسالانایرانی
1286مقیاس نگرش‌های ناكارآمد دركودكان (DAS-C)22كودكانخارجی
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)27بزرگسالانایرانی
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن ـ فیشر16بزرگسالانایرانی
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)19بزرگسالانایرانی
1301پرسشنامه وسواس فكری، عملی ـ نسخه كودكانOCI-CV)) (سال 2010)217 تا 17خارجی
1311پرسشنامه اهمال‌كاری16بزرگسالانایرانی
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)30بزرگسالانایرانی
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)60كودكانخارجی
1316پرسشنامه خودكارآمدی سیگار (SSEQ)17بزرگسالانخارجی
1318پرسشنامه روان درمانی مثبت PPI))21بزرگسالانخارجی
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسكیزوفرنی(FQ)20بزرگسالانخارجی
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی65بزرگسالانخارجی
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد75بزرگسالانایرانی
1333چك‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)به همراه زیرمقیاس دروغ سنج100بزرگسالانایرانی
1334مقیاس سنجش افكارخودكشی بك19بزرگسالانایرانی
1335آزمون نقص توجه ـ بیش فعالی در بزرگسالان30بزرگسالانخارجی
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی17بزرگسالانایرانی
1341شاخص مقابله جوانان31جوانانخارجی
1342مقیاس خوردن وسواسی8بزرگسالانخارجی
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر 40بزرگسالانایرانی
1357گزارش كودكان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه -كودكانخارجی
1358مقیاس افكار اعتیاد مك مولین (MAT)42بزرگسالانخارجی
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)40نوجوانانخارجی
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)30بزرگسالانخارجی
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)20بزرگسالانخارجی
1365مقیاس تكانشی بودن (IS)19كودكانخارجی
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)28بزرگسالانخارجی
1381پرسشنامه افكار اضطراب اجتماعی (SAT) 21بزرگسالانخارجی
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی14بزرگسالانخارجی
1386مقیاس تحمل ناكامی35بزرگسالانایرانی
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)36بزرگسالانخارجی
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)32بزرگسالانخارجی
1403پرسشنامه سبك های دفاعی- 40 (DSQ-40)40بزرگسالانایرانی
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)30بزرگسالانخارجی
1405پرسشنامه كنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)45بزرگسالانخارجی
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی(STMI)43بزرگسالانخارجی
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)29بزرگسالانخارجی
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسكیزوفرنیك (SFS)36بزرگسالانخارجی
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان56نوجوانانخارجی
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت 26بزرگسالانخارجی
1424مقیاس پرخاشگری آیزنك و ویلسون30بزرگسالانایرانی
1427مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS)12بزرگسالانخارجی
1429پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشكار كودكان دبستانی21كودكان دبستانیایرانی
1432پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)2014 سال‌به بالاخارجی
1433مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی (IFB)57بزرگسالانخارجی
1437پرسشنامه دلیل زندگی كردن برای نوجوانان (RFL-A)32نوجوانانخارجی
1441پرسشنامه تحریك¬پذیری (IRQ)21بزرگسالانایرانی
1442پرسشنامه خودكارآمدی صرع (ESES)33بزرگسالانایرانی
1443پرسشنامه ننگ صرع (KSSE) (سال 2012)18بزرگسالانایرانی
1448شاخص استرس بالینی (ICS)25بزرگسالانخارجی
1449مقیاس افسردگی مربوط به مرگ (DDS)17بزرگسالانخارجی
1451چك لیست تجدید نظر شده مشكلات رفتاری88كودكانایرانی
1452مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)30سالمندانخارجی
1453پرسشنامه اضطراب سلامت18بزرگسالانایرانی
1454نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در كودكان و نوجوان (SCARED-71)718 تا 18 سالایرانی
1455مقیاس اصلاح شده وسواس فكری عملی ییل ـ براون برای اختلال بدشكلی بدن (YBOCS-BDD)12بزرگسالانایرانی
1456مقیاس دستكاری و كندن پوست8بزرگسالانایرانی
1457مقیاس سنجش رفتارهای طیف وسواس (OSBS)8بزرگسالانایرانی
1458مقیاس اختلال مو كنی (MGH-HPS)7بزرگسالانایرانی
1462پرسشنامه اجتناب از تصویر بدنی (BIAQ)19بزرگسالانخارجی
1463پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)41بزرگسالانخارجی
1464پرسشنامه افكار خودآیند (ATC)30بزرگسالانخارجی
1465پرسشنامه آمادگی كسالت (BP)28بزرگسالانخارجی
1466پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE)دو نسخه 12 و 30 عبارتیبزرگسالانخارجی
1467مقیاس اضطراب بالینی (CAS)25بزرگسالانخارجی
1468مقیاس لغزش شناختی (CSS)35بزرگسالانخارجی
1469مقیاس مواجهه با نبرد (CES)7بزرگسالانخارجی
1470مقیاس نگرش نسبت به بیماری (IAS)28بزرگسالانخارجی
1484مقیاس خود ‌سنجی بیش‌فعالی و نقص توجه بزرگسالان (ASRS) (سال 2013)18بزرگسالانایرانی
1491مقیاس آمادگی به اعتیاد (APS-41)41بزرگسالانایرانی
1492مقیاس آمادگی به اعتیاد90بزرگسالانایرانی
1497مقیاس پرخاشگری (قلدری و خشم)9نوجوانانایرانی
1500پرسشنامه آلكسی تایمیای تورنتو (TAS)20بزرگسالانایرانی
1503مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی هیجان ابراز شده20بزرگسالانخارجی
1504مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی19بزرگسالانخارجی
1505پرسشنامه اضطراب جدایی در بزرگسالی27بزرگسالانخارجی
1506مقیاس صفات شخصیتی سایكوپاتیك (سال 2016)20بزرگسالانخارجی
1507مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل (سال 2016)17بزرگسالانخارجی
1513مقیاس اضطراب سخنرانی (PSAS) (سال 2016)17بزرگسالانخارجی
1514مقیاس اضطراب كودكان25كودكانخارجی
1515مقیاس اضطراب و افسردگی كودك (نسخه والدین)(سال 2016)25كودكانخارجی
1517مقیاس دشواری در تنظیم هیجان18بزرگسالانخارجی
1518مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (S-DERS)(سال 2015)21بزرگسالانخارجی
1520مقیاس رفتار انحرافی (DBVS) (سال 2016)1919-12خارجی
1528پرسشنامه آثار استفاده از تبلت در كودكان35والدینایرانی
1533پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم كوتاه)75بزرگسالانایرانی
1534مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)48بزرگسالانایرانی
1546پرسشنامه تشخیص اختلال بدشكلی بدنی33بزرگسالانایرانی
1553پرسشنامه احتمال پیامد و هزینه پیامد(OPQ , OCQ)12بزرگسالانخارجی
1554پرسشنامه اضطراب جدایی كودكان26كودكانخارجی
1556پرسشتامه انگیزه جوانان برای ترك سیگار غیرروزانه13جوانانخارجی
1557مقیاس پردازش هیجانی25بزرگسالانخارجی
1561مقیاس استرس سفر هوایی (ATSS)22بزرگسالانخارجی
1562مقیاس استیگمای احساسی بیمار روانی (ISMI)29بزرگسالانخارجی
1563مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب اجتماعی كودكان (SASC-R)18كودكانخارجی
1564مقیاس اضطراب مرگ تورسن25بزرگسالانخارجی
1565مقیاس اضطراب مرگ ساریكایا (DAS) (سال 2016)20بزرگسالانخارجی
1567مقیاس فعال‌سازی برای درمان افسردگی (BADS)(سال 2016)8بزرگسالانخارجی
1568مقیاس هراس اجتماعی20بزرگسالانخارجی
1570مقیاس تحریك‌پذیری هیجانی (SEA)15بزرگسالانخارجی
1578مقیاس اختلال كمبود توجه سوانسون307 تا 12 سالهایرانی
1581پرسشنامه درك بیماری ـ فرم كوتاه (BIPQ)9بزرگسالانخارجی
1584مقیاس عذاب و مشكلات117بزرگسالانخارجی
1593آزمون MMPI7114 سال به بالاندارد
1594آزمون MMPI-237014 سال به بالاندارد
1595آزمون MMPI-256714 سال به بالاندارد
1596آزمون میلون ـ 3 (MCMI-III)17518 سال‌ به بالاایرانی
1597آزمون ویسكانسین (WCST)128 كارتبزرگسالانخارجی
1606آزمون دیداری ـ حرکتی بندرگشتالت 216 کارتهمه سنینایرانی
1608پرسشنامه اختلالات پارافیلیک40بزرگسالانایرانی
1609پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت19نوجوانان و بزرگسالانایرانی
1611پرسشنامه تأثیر آپنه تنفسی خواب در تمرکز، حافظه و توجه کودکان چاق20کودکانایرانی
1612پرسشنامه ترس از سرطان40بزرگسالانایرانی
1615پرسشنامه ریسک‌پذیری در اختلال سلوک30نوجوانان و بزرگسالانایرانی
1617پرسشنامه اختلال آزارگری جنسی20بزرگسالانایرانی
1623مقیاس پیگیری درمان از طرف درمان‌جو20بزرگسالانایرانی
1625مقیاس ترس بزرگسالان از مرگ20بزرگسالانایرانی
1633پرسشنامه افسردگی بِك ـ فرم کوتاه13بزرگسالانخارجی
1634پرسشنامه افسردگی بک (BDI)21بزرگسالانایرانی
1641شاخص کرنل101بزرگسالانخارجی
1645پرسشنامه اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت زبان40بزرگسالانایرانی
1646پرسشنامه ترس از ارتباط کلامی در افراد دارای لکنت زبان20بزرگسالانایرانی
1650پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواکس27کودکان-
1651پرسشنامه درگیری بالقوه با مواد مخدر20بزرگسالانخارجی
1656مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی (NMDS)48بزرگسالانایرانی
1661پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی21بزرگسالانایرانی
1662پرسشنامه تمایلات همجنس‌گرایانه16بزرگسالانایرانی

آزمون‌های حوزه شخصیت

19پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)145-خارجی
317آزمون هیجان خواهی زاكرمن بزرگسالانایرانی
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت21 بزرگسالانایرانی
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم60 بزرگسالانایرانی
1021مقیاس عزت ‌نفس روزنبرگ10 همه سنینخارجی
1023پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت58 همه سنینایرانی
1025پرسشنامه ابعاد هویت45 همه سنینخارجی
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌كوتاه)60 بزرگسالانایرانی
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی51 بزرگسالانندارد
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری كنتاكی39 بزرگسالانخارجی
1032پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم كوتاه)14 بزرگسالانخارجی
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز57 12 سال به بالاایرانی
1039مقیاس خودكنترلی36 بزرگسالانخارجی
1041پرسشنامه انگیزه درونی45 بزرگسالانندارد
1046پرسشنامه گرایش به قدرت 40 بزرگسالانندارد
1054آزمون شخصیت (MBTI)60 بزرگسالانایرانی
1056منبع كنترل راتر (فرم كوتاه)13 بزرگسالانندارد
1063پرسشنامه كیفیت زندگی36) –SF)36 بزرگسالانایرانی
1067پرسشنامه شادكامی آكسفورد29 بزرگسالانایرانی
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر12 بزرگسالانایرانی
1069آزمون جهت‌گیری زندگی10 بزرگسالانایرانی
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی17 بزرگسالانایرانی
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی26 بزرگسالانایرانی
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنك (90 سوالی)90 بزرگسالانایرانی
1084مقیاس تمایل كودكان به خودكنترلی16 11-9خارجی
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر9 18-14خارجی
1088مقیاس عزت ‌نفس حیطه‌های خاص10 16-12خارجی
1089فهرست عوامل حمایت كنندۀ فردی (IPFI)71 16-10خارجی
1090فهرست عوامل حمایت كنندۀ فردی (فرم كوتاه)12 16-10خارجی
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)44 10-6خارجی
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)24 بزرگسالانایرانی
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)28 بزرگسالانخارجی
1103مقیاس خودبازداری 30 همه سنینخارجی
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت13 16-12خارجی
1105مقیاس ناامیدی كودكان 17 13- 6خارجی
1106پرسشنامة نظام باورها15 بزرگسالانخارجی
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراك شده چند بعدی12 بزرگسالانخارجی
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص50 بزرگسالانایرانی
1113مقیاس حمایت اجتماعی19 بزرگسالانخارجی
1115مقیاس هویت قومی چندگانه12 12سال‌ به بالاخارجی
1118آزمون صداقت و راستگویی16 بزرگسالانایرانی
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی20 بزرگسالانایرانی
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان48 بزرگسالانخارجی
1128مقیاس شادكامی مونش (MUNSH)24 بزرگسالانایرانی
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)32 سالمندانخارجی
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوك (DUSOCS)24 بزرگسالانخارجی
1133مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط معلمان56 كودكانخارجی
1134مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط والدین56 كودكانخارجی
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)35 نوجوانانایرانی
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)21 بزرگسالانخارجی
1150پرسشنامه سنجش معنویت47 بزرگسالانخارجی
1151پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (CTDI)33 بزرگسالانخارجی
1152مقیاس خودتاب‌آوری14 بزرگسالانخارجی
1153مقیاس چند بعدی كمال گرایی فراست (FMPS)35 بزرگسالانخارجی
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی27 بزرگسالانایرانی
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)30 بزرگسالانایرانی
1162پرسشنامه معنویت (SQ)29 بزرگسالانخارجی
1164پرسشنامه سبك فردی (PSI)48 بزرگسالانخارجی
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)20 سالمندانخارجی
1187مقیاس خودكارآمدی مقابله با مشكلات26 و 13 بزرگسالانخارجی
1188مقیاس خودكارآمدی عمومی (GSE-10)10 بزرگسالانایرانی
1193پرسشنامه سبك هویت برزونسكی (ISI)40 15 سال‌ به بالاایرانی
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)9 بزرگسالانایرانی
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی(ISEL)40 بزرگسالانخارجی
1201پرسشنامه كمال‌گرایی هیل58 بزرگسالانایرانی
1202آزمون مهارت‌های تفكر انتقادی كالیفرنیا((CCTST34 بزرگسالانایرانی
1203مقیاس چند بعدی منبع كنترل لِونسون24 بزرگسالانایرانی
1206پرسشنامه امید به زندگی33 بزرگسالانایرانی
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB)84بزرگسالانایرانی
1212مقیاس سنجش كیفیت عزت نفس (SSES)20 بزرگسالانخارجی
1214پرسشنامه خودكارآمدی عمومی شرر17بزرگسالانایرانی
1215مقیاس خودكارآمدی اجتماعی نوجوان2519- 12خارجی
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز50بزرگسالانایرانی
1223شاخص بهزیستی فردی ـ نسخه بزرگسالان (PWI-A)8بزرگسالانخارجی
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاكو (HEXACO-PI-R)100بزرگسالانخارجی
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاكو ـ فرم كوتاه(HEXACO-60)60بزرگسالانخارجی
1245پرسشنامه تعهد مذهبی10بزرگسالانخارجی
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی24بزرگسالانخارجی
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف (فرم‌كوتاه)18 بزرگسالانخارجی
1258مقیاس بهزیستی عمومی18بزرگسالانایرانی
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)16بزرگسالانایرانی
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)13بزرگسالانایرانی
1262پرسشنامه كمال گرایی نوروتیك (NPQ)42بزرگسالانخارجی
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان17بزرگسالانخارجی
1265مقیاس چند وجهی منبع كنترل سلامت (MHLC)36بزرگسالانایرانی
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 54بزرگسالانخارجی
1274پرسشنامه كیفیت زندگی ((SF-1212بزرگسالانایرانی
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی32بزرگسالانایرانی
1280پرسشنامه ارزش های فعال در عمل240بزرگسالانخارجی
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)29بزرگسالانایرانی
1282مقیاس خودپنداره كودكان (SC)2210 سال به بالاخارجی
1287پرسشنامه تفكر ارجاعی (PTQ) (سال 2010)15بزرگسالانخارجی
1290مقیاس تاب‌آوری (CD-RISC)25بزرگسالانایرانی
1293پرسشنامه ادراك خدا72بزرگسالانایرانی
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)240بزرگسالانخارجی
1298پرسشنامه كوتاه توانمندی‌ها 24بزرگسالانخارجی
1300كیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم كوتاه)26بزرگسالانایرانی
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D (DS14)14بزرگسالانایرانی
1304مقیاس استقامت و پایداری12بزرگسالانخارجی
1305مقیاس استقامت و پایداری ـ فرم كوتاه8بزرگسالانخارجی
1307پرسشنامه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 100بزرگسالانایرانی
1308پرسشنامه سبك‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)25بزرگسالانایرانی
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)20بزرگسالانایرانی
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش‌آموز)609 سال به بالاایرانی
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)70بزرگسالانخارجی
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)5بزرگسالانایرانی
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)90بزرگسالانخارجی
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی56بزرگسالانایرانی
1330پرسشنامه خودكارآمدی درد10بزرگسالانایرانی
1337مقیاس خودكنترلی (فرم كوتاه)13بزرگسالانخارجی
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری21بزرگسالانخارجی
1340مقیاس امید كودكان6كودكانخارجی
1344پرسشنامه سرسختی روانشناختی كوباسا50بزرگسالانایرانی
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)30بزرگسالانخارجی
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای كودكان24كودكانخارجی
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)44بزرگسالانخارجی
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)10بزرگسالانخارجی
1360مقیاس قاطعیت در نوجوانان (ASA)33نوجوانانخارجی
1367مقیاس ارزیابی خودكنترلی كودكان (SCRS)33كودكانخارجی
1368مقیاس كنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)17بزرگسالانخارجی
1369مقیاس مكان كنترل نوویكی ـ استریكلند (N-SLCS)40كودكانخارجی
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)43بزرگسالانایرانی
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادكامی (OTH)18بزرگسالانخارجی
1375پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-120)120بزرگسالانخارجی
1378پرسشنامه سبك اسناد كودكان ـ نسخه تجدیدنظر شده 2412- 9 خارجی
1379پرسشنامه شخصیت زاكرمن ـ كلمن(ZKPQ-50-CC)50بزرگسالانخارجی
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)3010 سال با بالاخارجی
1383مقیاس شخصیت كودكی (CPS)40كودكانخارجی
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)24كودكانخارجی
1388مقیاس ادراك شایستگی كودكان هارتر2811-9 سالایرانی
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)23بزرگسالانخارجی
1396مقیاس خودپنداره رفتاری كودكان (BSCS)36كودكانخارجی
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر48بزرگسالانایرانی
1408مقیاس تفكر تأملی (RTS)16بزرگسالانایرانی
1413پرسشنامه سبك‌های تفكر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)104بزرگسالانایرانی
1415مقیاس خودكنترلی ادراك شده كودكان (CPSC)11كودكانخارجی
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)48بزرگسالانخارجی
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)167 سال به بالاخارجی
1422مقیاس خودكارآمدی مالتیپل اسكلروزیس (MSSS)11بزرگسالانایرانی
1423مقیاس شكوفایی (FS) (سال 2010)8بزرگسالانخارجی
1430پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز64بزرگسالانایرانی
1431پرسشنامه ادراك خطر در حین رانندگی34بزرگسالانایرانی
1434مقیاس ثبات كودكان (PS)40كودكانخارجی
1440مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی (SSB)45بزرگسالانخارجی
1446پرسشنامه خودانگاره و انگیزش19پیش‌دبستانی و دبستانیخارجی
1447پرسشنامه فرآیندهای شناختی (CPS)39بزرگسالانخارجی
1450مقیاس سخت رویی (HS)45بزرگسالانخارجی
1459پرسشنامه شكوفایی (HFQ)28بزرگسالانایرانی
1460مقیاس معنای زندگی (MLQ)10بزرگسالانخارجی
1461پرسشنامه خودپنداره2011 تا 14 سالخارجی
1471پرسشنامه حالت¬های روان‌شناختی مثبت (PPS)96بزرگسالانایرانی
1473پرسشنامه زندگی در زمان حال36بزرگسالانایرانی
1476مقیاس خودیابی (SDS)33بزرگسالانایرانی
1478مقیاس قلدری ایلی‌نویز (IBS)18كودكانایرانی
1479مقیاس قلدری هارتر (HBS)68 تا 11 سالایرانی
1483مقیاس خطاهای شناختی كودكان و نوجوانان (سال 2011)1011 تا 19 سالخارجی
1494پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)14بزرگسالانایرانی
1499سیاهه انگیزه پیشرفت (AMI)137بزرگسالانایرانی
1511مقیاس كمال‌گرایی ظاهر فیزیكی (سال 2012)12بزرگسالانخارجی
1521پرسشنامه بهزیستی ذهنی45بزرگسالانایرانی
1532پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برون رویتر125بزرگسالانخارجی
1539مقیاس خودپنداره كودكان (CSCS)80كودكانخارجی
1541پرسشنامـه انعطاف‌پذیری شناختـی20بزرگسالانایرانی
1543پرسشنامه گرایش و عملكرد معنوی30بزرگسالانایرانی
1545پرسشنامه باورهای معنوی35بزرگسالانایرانی
1547پرسشنامه رشد معنوی40بزرگسالانایرانی
1548پرسشنامه سبك زندگی ارتقای سلامتی40بزرگسالانایرانی
1549پرسشنامه مهارت‌های حل مسأله30بزرگسالانایرانی
1550پرسشنامه مهارت‌های مثبت‌اندیشی پنج‌عاملی (FFPTS)20كودكانایرانی
1551مقیاس نگرش شخصی (PAS-II)66بزرگسالانخارجی
1552پرسشنامه كیفیت زندگی فریش (QOLI)16بزرگسالانخارجی
1566مقیاس عدالت اخلاقی (DJS)18بزرگسالانخارجی
1572پرسشنامه شخصیتی آیزنك57بزرگسالانایرانی
1573آزمون خلاقیت عابدی60نوجوانان و بزرگسالانایرانی
1574آزمون شخصیتی وودورث7612 تا 17 سالهایرانی
1575پرسشنامه خودپنداره ساراسوات (SCQ)4814 تا 18 سالهایرانی
1576آزمون قضاوت اخلاقی برای كودكان506 تا 16 سالهایرانی
1582پرسشنامه رخدادهای خوشایند131بزرگسالانخارجی
1583پرسشنامه سبك‌های خلاقیت78بزرگسالانخارجی
1587پرسشنامه عزت‌نفس سورن‌سن50بزرگسالانخارجی
1589آزمون 16 عامل شخصیت كتل(به ‌همراه‌ عوامل‌مرتبه دوم)18719 سال به بالاخارجی
1605آزمون لینكلن ـ اوزرتسكی365 تا 14 سالخارجی
1610پرسشنامه اندازه‌گیری غیرت20بزرگسالانایرانی
1614پرسشنامه خودکنترلی30بزرگسالانایرانی
1619پرسشنامه هیجان‬های مثبت و منفی20بزرگسالانایرانی
1621مقیاس ارزیابی نظریه ذهن (ذهن‌خوانی)32بزرگسالانایرانی
1622مقیاس باورهای زیبا شناسی32بزرگسالانایرانی
1624مقیاس تمایل به کنترل‌گری دیگران35بزرگسالانایرانی
1626مقیاس رضایت از زندگی33بزرگسالانایرانی
1627مقیاس رضایتمندی از خود20بزرگسالانایرانی
1629مقیاس مراحل رشد نوجوان30نوجوانانایرانی
1630مقیاس نگرش افراد درباره یادگیری زبان دوم27بزرگسالانایرانی
1631مقیاس امید به زندگی30بزرگسالانایرانی
1632پرسشنامه ارزیابی خلاقیت‌پروری کتب درسی30بزرگسالانایرانی
1635سیاهه روانی کالیفرنیا (CPI)48012 تا 70 سالخارجی
1639پرسشنامه کنترل فکر (TCQ)30بزرگسالانایرانی
1642مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)4514-4خارجی
1643پرسشنامه حالت خلق و خوی48بزرگسالانخارجی
1648پرسشنامه رضایتمندی از زندگی (LSS)12بالای 18 سالخارجی
1649پرسشنامه انگیزه پیشرفت (ACMT)50بزرگسالانخارجی
1655پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان(به همراه نیمرخ روانی)90نوجوانانایرانی
1663پرسشنامه میل جنسی نوجوانان و جوانان17نوجوانان و جوانانایرانی
304001آزمون خلاقیت تورنس، فرم Aتصویریهمه سنینایرانی
304002آزمون خلاقیت تورنس، فرم Bتصویریهمه سنینایرانی
305007پكیج كامل آزمون نئو (فرم كوتاه، فرم بلند، كتاب تفسیر و كلید)240 و 60بزرگسالانایرانی

آزمون‌های هوش و حافظه

44آزمون حافظه بینایی كیم كاراد-همه سنین-
57وكسلر كودكان 4 (دكتر كامكاری و دكتر افروز (-6 تا 16 سالایرانی
66آزمون هوشی استنفورد بینه تهران-3 سال به بالاایرانی
68مقیاس تجدیدنظر شده حافظه وكسلر (WMS-R-2)-بزرگسالانایرانی
172آزمون گودیناف با تفسیر بالینی513 تا 13 سالندارد
236آزمون وكسلر بزرگسالان WAIS))-16 سال به بالاخارجی
237آزمون وكسلر پیش‏دبستانی (WPPSI)-4 تا 5/6 سالخارجی
238آزمون وكسلر كودكان ـ تجدیدنظرشده (WISC-R) -6 تا 16 سالخارجی
298آزمون هوش هیجانی باراُن 90بزرگسالانایرانی
314آزمون وكسلر پیش‏دبستانی 3 (WPPSI-3)-5/2 تا 7 سال و 3 ماهایرانی
335آزمون حافظه بالینی وکسلر (WMS-III)-بزرگسالانایرانی
358وكسلركودكان ٤ (دكتر عابدی)-6 تا 16 سالایرانی
1009آزمون هوش آدمك گودیناف51 3 تا 13 سالندارد
1022پرسشنامه هوش اجتماعی45 بزرگسالانندارد
1052آزمون هوشی ریون بزرگسالان60 11 سال به بالاایرانی
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت33 13 تا 15 سالایرانی
1213پرسشنامه هوش فرهنگی20 بزرگسالانایرانی
1220پرسشنامه هوش معنوی 29بزرگسالانایرانی
1236پرسشنامه هوش اخلاقی40بزرگسالانایرانی
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع83بزرگسالانایرانی
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی 24بزرگسالانایرانی
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ33بزرگسالانایرانی
1387مقیاس هوش معنوی گیلان41بزرگسالانایرانی
1444پرسشنامه هوش هیجانی جنوس ـ فرم كوتاه(GEII) (سال 2010)1418 تا 76 سالخارجی
1485آزمون هوش چندگانه گاردنر80بزرگسالانایرانی
1531آزمون حافظه وكسلر (فرم الف)-همه سنینایرانی
1535آزمون‌های حافظه كلامی و عددی-كودك و نوجوان-
1537آزمون تصاویر آندره ری-4 سال به بالاایرانی
1580آزمون اوتیس لنون325 تا 9 سالهایرانی
1590آزمون مكعب‌های كهس-5 تا 15 سالهخارجی
1591آزمون ریون كودكان (كاغذ گلاسه)365 تا 10 سالایرانی
1592آزمون ریون پیشرفته48بزرگسالانخارجی
1598مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس 1 (کودکان)964 تا 8 سال-
1599مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس 2 (نوجوانان)928 تا 13 سال-
1600مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس 3 (بزرگسالان)100بزرگسالان-
1618پرسشنامه هوش مثبت40بزرگسالانایرانی
1652آزمون اسلوسِن12کودکان-
301018وكسلر كودكان 5 (WISC-V)(همراه با نرم‌افزار جامع تحلیل و تفسیر)-6 تا 16 سالایرانی

آزمون های روابط بین فردی

308آزمون كمرویی 44بزرگسالانایرانی
344پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی34نوجوان و بزرگسالایرانی
1034پرسشنامه سازگاری بل160 بزرگسالانایرانی
1038مقیاس تنهایی آشر24 15- 8ایرانی
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)18 بزرگسالانایرانی
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)40 بزرگسالانخارجی
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی18 بزرگسالانخارجی
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان39 نوجوانانایرانی
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)75 نوجوانانخارجی
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیك 36 بزرگسالانخارجی
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)42 بزرگسالانخارجی
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)48 بزرگسالانخارجی
1219مقیاس خودافشایی رابطه150بزرگسالانخارجی
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)22بزرگسالانخارجی
1227مقیاس كاركرد اجتماعی و انطباقی كودك و نوجوان2418-12خارجی
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)19بزرگسالانایرانی
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)33بزرگسالانایرانی
1276پرسشنامه خواهر ـ برادر472 تا 10 سالخارجی
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر48 8 سال به بالاخارجی
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)26زیر 7 سالخارجی
1353مقیاس همدلی17بزرگسالانخارجی
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بك (BCAS)35بزرگسالانخارجی
1439شاخص سازگاری جوانان (YCI)31بزرگسالانخارجی
1477مقیاس رفتار اجتماعی كودك (CSBS)24كودكانایرانی
1480مقیاس (كمی و كیفی) بررسی اثرات عضویت در شبكه‌های اجتماعی37بزرگسالانایرانی
1482پرسشنامه وابستگی دوست منحرف1316 تا 21 سالخارجی
1502پرسشنامه تنظیم هیجان میان فردی (سال 2016)20بزرگسالانخارجی
1512مقیاس ارتباط متقابل چند نسلی31بزرگسالانخارجی
1529مقیاس رشد اجتماعی واینلند117همه سنینایرانی
1558پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ)17بزرگسالانخارجی
1616پرسشنامه سنجش میزان دگردوست30بزرگسالانایرانی
1637آزمون كفایت اجتماعی47بزرگسالانایرانی
1638آزمون همدلی لامونیكا84بزرگسالانایرانی
1653پرسشنامه سازگاری کودکان37کودکانایرانی

آزمون های سازمانی و شغلی

1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)9بزرگسالانخارجی
1399پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی ((OCBI12بزرگسالانخارجی
1400سنجش كیفیت خدمات (فرم كوتاه)14بزرگسالانخارجی
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم كوتاه)6بزرگسالانخارجی
1426پرسشنامه جو سازمانی (OCM)82بزرگسالانخارجی
1445زمینه یابی شكار شغل (AJHS)25بزرگسالانخارجی
1472پرسشنامه رضایتمندی شغلی ـ فرم كوتاه (MSQ)20بزرگسالانخارجی
1487پرسشنامه رضایتمندی شغلی كلی (JIG)18بزرگسالانخارجی
1490پرسشنامه كیفیت زندگی كاری59بزرگسالانخارجی
1496پرسشنامه سرسختی شغلی پرستاران ـ فرم كوتاه OHQ-SF)) (سال 2014)17بزرگسالانایرانی
1501پرسشنامه شایستگی هیجانی فردی (سال 2014)10بزرگسالانخارجی
1508مقیاس بهزیستی در كار (سال 2016)29بزرگسالانخارجی
1516مقیاس تصورات قالبی مربوط به سن‌كاری (WAS)(سال 2016)20بزرگسالانخارجی
1522پرسشنامه بیست سؤالی فرسودگی شغلی (JBQ-20)20بزرگسالانایرانی
1524پرسشنامه موانع پژوهش71بزرگسالانایرانی
1536پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلدورث19بزرگسالانایرانی
1540زمینه‌یابی رضایت شغلی اسپكتور (JSS)36بزرگسالانخارجی
1544پرسشنامه نیازسنجی سازمانی40بزرگسالانایرانی
1571پرسشنامه رفتار نوآورانه كاركنان8بزرگسالانایرانی
1579پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه24بزرگسالانایرانی
1585مقیاس تعهد شغلی (UWESُ)17بزرگسالانخارجی
1586پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ)45بزرگسالانخارجی
1588پرسشنامه رغبت سنج شغلی استرانگ (فرم كوتاه)90بزرگسالانخارجی
1613پرسشنامه تنبلی اجتماعی شغلی20بزرگسالانایرانی
1640شاخص توصیف شغلی (JDI)72بزرگسالانایرانی

آزمون های ورزشی

1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش15 همه سنینخارجی
1070پرسشنامه جو ورزشی15 12 سال به بالاخارجی
1071مقیاس اضطراب ورزشی21 12 سال به بالاخارجی
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی43 12 سال به بالاخارجی
1094پرسشنامۀ انگیزه های ورزش (EMI-2)51 بزرگسالانخارجی
1095پرسشنامه تكلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش13 همه سنینخارجی
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی47 بزرگسالانخارجی
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)40 بزرگسالانخارجی
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)10 بزرگسالانخارجی
1228مقیاس چند بعدی جهت‌گیری ورزشكار (MSOS-25)25بزرگسالانخارجی
1229مقیاس انگیزه ورزش ( (SMS-28 28بزرگسالانخارجی
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)19بزرگسالانایرانی
1489پرسشنامه مهارت‌های مقابله‌ای (ACSI-28)28بزرگسالانایرانی
1523مقیاس رهبری در ورزش40بزرگسالانایرانی
1527پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش (سال 2013)15بزرگسالانخارجی

آزمون های تحصیلی و مدرسه

368پرسشنامه چهار مهارت زندگی دانشجویی 60بزرگسالانایرانی
370پرسشنامه ده مهارت زندگی (دانش‌آموزان‌دبیرستانی)100نوجوان و بزرگسالایرانی
1013پرسشنامه اضطراب ‌ امتحان ساراسون37 همه سنینایرانی
1036پرسشنامه رفتاری‌كودكان راتر ـ فرم معلم30 13 ـ 6ایرانی
1037پرسشنامه‌رفتاری‌كودكان راتر ـ فرم والدین18 13 ـ 6ایرانی
1043پرسشنامه محیط كلاس و مدرسه20 دبیرستانخارجی
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی32 18 ـ 12خارجی
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند---دبیرستانایرانی
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه15 14 ـ 8خارجی
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان40 كودكان و نوجوانانخارجی
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم كوتاه)5 كودكان و نوجوانانخارجی
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)24 بزرگسالانخارجی
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)20 15 سال‌ به بالاخارجی
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)28 نوجوانانخارجی
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)28 جوانانخارجی
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری‌دانش‌آموزان79 15 سال‌ به بالاایرانی
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی دانش‌آموز12بزرگسالانخارجی
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی19بزرگسالانخارجی
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه36دبیرستانخارجی
1247پرسشنامه‌خودكارآمدی تحصیلی‌دانشجویان32بزرگسالانایرانی
1273مقیاس اصلاح شده سبك های یادگیری كلب12بزرگسالانایرانی
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی15بزرگسالانایرانی
1299مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس (سال 2010)45بزرگسالانخارجی
1345مقیاس سبك‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن60دانشجویانایرانی
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی كودكان (CCAQ)40كودكانخارجی
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)44كودكانخارجی
1474مقیاس اشتیاق تحصیلی ـ اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی15بزرگسالانخارجی
1495پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی33دانش‌آموزانایرانی
1509مقیاس اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه (SES-4DS)(سال 2016)20دانش‌آموزانخارجی
1510مقیاس ادراك استرس تحصیلی (سال 2015)18بزرگسالانخارجی
1519مقیاس راهبرد كار احساسی معلم (سال 2012)13بزرگسالانخارجی
1526پرسشنامه كمال‌گرایی تحصیلی22بزرگسالانایرانی
1530پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی29بزرگسالانایرانی
1555پرسشنامه اضطراب ریاضی14دانش‌آموزانخارجی
1559مقیاس رتبه بندی رفتاری و عاطفی (BERS)2811 تا 16 سالخارجی
1560مقیاس ادراك معلمان از خطر (TPRS) (2016)20معلمانخارجی
1569مقیاس یادگیری دائمی (سال 2014)16بزرگسالانخارجی
1577پرسشنامه رویكردهای مطالعه و یادگیری (ASSIS)52دانشجویانایرانی
1607پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (MSLQ)44بزرگسالانخارجی
1636پرسشنامه سبک‌های یادگیری (ILS)120بزرگسالانخارجی
1654سیاهه اضطراب امتحان (TAI)25دانش‌آموزانایرانی

آزمون های خانواده

1008مقیاس حل مشكل خانواده30 بزرگسالانایرانی
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند115 بزرگسالانایرانی
1033مقیاس صمیمیت (IS)17 بزرگسالانایرانی
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین25 12 سال‌به‌بالاایرانی
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد30 بزرگسالانخارجی
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند30 بزرگسالانایرانی
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادرـ كودك48 بزرگسالانایرانی
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس 78 بزرگسالانخارجی
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)60 بزرگسالانایرانی
1120پرسشنامه ‌ویژگی‌های ‌زنانگی ـ ‌مردانگی (زناشویی)35 بزرگسالانایرانی
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان45 بزرگسالانخارجی
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان50 بزرگسالانخارجی
1138شاخص عملكرد جنسی زنان19 بزرگسالانایرانی
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)31 بزرگسالانخارجی
1160ابزار پیوند والدینی پاركر25 16سال ‌به بالاخارجی
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)30 بزرگسالانخارجی
1173مقیاس عشق آتشین (PLS) ـ فرم كوتاه15 بزرگسالانخارجی
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)42 بزرگسالانخارجی
1175مقیاس نگرش‌های عشق (LAS-SF) فرم كوتاه24 بزرگسالانخارجی
1178مقیاس رفتارهای كنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)24 بزرگسالانخارجی
1179مقیاس تفسیر مشكلات خانواده (CPS)27 بزرگسالانخارجی
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)60 بزرگسالانخارجی
1181پرسشنامه رضایت جنسی17 بزرگسالانایرانی
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)24 بزرگسالانخارجی
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)32 بزرگسالانایرانی
1184مقیاس رضایت¬مندی خانواده (FSS) 10 بزرگسالانخارجی
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)60 بزرگسالانخارجی
1186مقیاس افكار قالبی درباره مسائل جنسی مردان60 بزرگسالانخارجی
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج25 15 سال به‌بالاایرانی
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پاركر (MOS)15 بزرگسالانخارجی
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)36 بزرگسالانخارجی
1210مقیاس تعارض زناشویی كنزاس (KMCS)27 بزرگسالانخارجی
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ ـ 35 35 بزرگسالانایرانی
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی15بزرگسالانخارجی
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)10بزرگسالانخارجی
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی18بزرگسالانخارجی
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)31بزرگسالانخارجی
1240مقیاس ادراك شیوه والدین (POPS)30نوجوانیایرانی
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)72بزرگسالانخارجی
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین20نوجوانانخارجی
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم‌مردان) 27بزرگسالانایرانی
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) 36بزرگسالانایرانی
1291مقیاس عقاید كودكان درمورد طلاق والدین (CBAPS)36كودكانخارجی
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند24سالمندانخارجی
1303پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم كوتاه) 9بزرگسالانخارجی
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)70بزرگسالانخارجی
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)25بزرگسالانایرانی
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)7بزرگسالانایرانی
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان41بزرگسالانایرانی
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم كودكان)42كودكانایرانی
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)42والدینی ‌كه كودكان 8 تا 16سال دارندخارجی
1331مقیاس خرسندی زناشویی10بزرگسالانایرانی
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده34والدینخارجی
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 4747بزرگسالانایرانی
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)20بزرگسالانخارجی
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)71بزرگسالانخارجی
1352شاخص بین‌المللی عملكرد نعوظ (IIEF)15بزرگسالانخارجی
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیر ـ استرنبرگ(DQ)11بزرگسالانخارجی
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)24بزرگسالانخارجی
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)14بزرگسالانخارجی
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)12بزرگسالانایرانی
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)17بزرگسالانخارجی
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)50نوجوانانخارجی
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)40بزرگسالانخارجی
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)14بزرگسالانخارجی
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی كانزاس 7بزرگسالانخارجی
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)10بزرگسالانندارد
1402پرسشنامه عملكرد خانواده بلوم (FFS)75بزرگسالانایرانی
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)16بزرگسالانخارجی
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)25بزرگسالانخارجی
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)25بزرگسالانخارجی
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی(F-COPES)30بزرگسالانخارجی
1425مقیاس های ابهام مرزی100بزرگسالانخارجی
1428مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS)14بزرگسالانخارجی
1435مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)40بزرگسالانخارجی
1436پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (PCI)25بزرگسالانخارجی
1438شاخص رضایت زناشویی (IMS)25بزرگسالانخارجی
1475پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی45بزرگسالانایرانی
1481پرسشنامه روابط والدین ـ فرزندی (PCRS)24 (فرم پدر و مادر)-خارجی
1493پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)35بزرگسالانایرانی
1525مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ45بزرگسالانخارجی
1538تست نقاشی خانواده15كودكانخارجی
1542پرسشنامه دلایل طلاق40بزرگسالانایرانی
1620مقیاس احساس خوشبختی همسران41بزرگسالانایرانی
1628مقیاس روش‌های فرزند پروری20بزرگسالانایرانی
1644پرسشنامه طلاق عاطفی36بزرگسالانایرانی
1647پرسشنامه¬ جوّ عاطفی خانواده35بزرگسالانایرانی

آزمون‌های فرافكن

>
1601آزمون اندریافت سالمندان (S.A.T) 16تصویر65 سال به بالاخارجی
1602آزمون اندریافت كودكان (C.A.T) 10 كارت3 تا 10 سالندارد
1603آزمون اندریافت موضوع (T.A.T) 31 كارت14 سال به بالاخارجی
1604آزمون رورشاخ10 كارتهمه سنینندارد