پس از نصب برنامه مورد نظر در كامپیوتر در اولین اجرا صفحه فعال سازی برنامه را خواهید دید. از صفحه فعال سازی كد موقت و سریال سی دی برنامه نصب شده را كه روی قاب سی دی چسبانده شده به ترتیب در فیلدهای كنار وارد نمایید دقت نمایید كه اطلاعات برنامه مورد نظر را درست وارد نمایید. سپس روی دكمه تایید كلیك نمایید. و از قسمت كد فعال سازی كد فعال سازی برنامه خود را یادداشت نمایید و در صفحه فعال سازی در قسمت مربوطه وارد نمایید تا برنامه شما فعال گردد. توجه : پس از دریافت كد فعال سازی، آن را در جایی یادداشت كنید.

شماره سریال
کد موقت
كد فعال سازی