مؤسسه انتشاراتي آزمون‌يار پويا آماده ارائه خدمات در زمينه‌هاي زير است:

* انجام تجزيه و تحليل آماري پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در حوزه‌هاي روان‌شناسي و علوم رفتاري؛

* مشاوره در انجام پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در تمام حوزه‌هاي علوم رفتاري در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا؛

* مشاوره و همكاري در پژوهش‌هاي ميداني (كمي و كيفي) جهت سازمان‌ها و پژوهشگران؛

* مشاوره و همكاري در ساخت، اعتباريابي و هنجاريابي آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها؛

* مشاوره آمار و روش تحقيق (كمي و كيفي) در حوزه‌هاي روانشناسي و علوم رفتاري؛

* انجام ورود داده‌هاي (Data entry) پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها.